Noutati

Compartiment Cadastru - Agricultura
Transparenta salariala
Certificate de urbanism - Septembrie 2018
Certificate de urbanism - August 2018
Autorizatii de construire - Septembrie 2018
 Anunt - Concurs recrutare inspector SPCLEP
 actualizat: 2017-07-06 11:21 

 A N U N T

 

În conformitate cu prevederile H.G. nr.611/2008 - privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI CAMPULUNG organizeaza în data de 24.07.2017 ora 10,00 la sediul sau din strada Negru Voda, nr.127, concursui de recrutare pentru functia publica de executie temporar vacanta:

  •  inspector, cls.I, gradul profesional superior, gradatia 3, clasa de salarizare 56,


Conditii generale:

a) are cetatenia româna si domiciliul în România;
b) cunoaste limba româna, scris si vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
f) îndeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
g) îndeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savârsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care împiedica înfaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savârsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;"
i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a încetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

 

Conditii specifice: 

- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
- abilitati de operare calculator – nivel mediu;
- vechime minima în specialitatea studiilor - 9 ani; 
- conduita morala buna,spirit de initiativa, abilitati de a lucra în echipa, aptitudini de analiza, planificare, disponibilitate la schimbare, eficienta, echilibru emotional, flexibilitate in gandire, rezistenta la stress, adaptabilitate, fermitate, puternica atitudine etica si integritate.
 

Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu urmatoarele acte:

a) formularul de inscriere, se pune la dispozitie prin registratura Primariei Municipiului Campulung, camera 31;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, pentru conditiile specifice;
d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate; (adeverinta trebuie sa contina in clar numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice)
g) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

 

Copiile de pe acte se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

 

Dosarele solicitantilor se vor depune la registratura institutiei, pâna cel mult la data de 13.07.2017, ora 15.

Concursul consta în 3 etape dupa cum urmeaza:
a) selectarea dosarelor: 14.07.2017;
b) proba scrisa: 24.07.2017;
c) interviul pentru candidatii care au obtinut punctajul minim (50): 31.07.2017, ora 14.00.

 

Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza cu mentiunea „admis” sau „respins”, insotita de motivul respingerii dosarului, la sediul autoritatii ori institutiei publice organizatoare a concursului.
Probele de concurs lit.b) si c) se noteaza cu puncte de la 1 la 100.
Punctajul necesar pentru promovarea fiecarei probe este de minim 50 puncte.
Bibliografia va fi afisata la sediul institutiei.Relatii suplimentare la tel.0248-510660.

 

Fisa postului | | Bibliografie |Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2018-10-22 11:11