Noutati

Comunicat - oprire circulatie
Campionatul National de Viteza in Coasta 2021
Procese Verbale / Hotarari - CLSU/CJSU
Anunt - Gasca Zurli la Campulung
Comunicat Directia Sanitar Veterinara Arges
 Anunt concurs GAL - Facilitator comunitar
 actualizat: 2017-11-21 16:26 

 Asociatia Grupul de Actiune Locala
Campulung Muscel


ANUNTA


Organizarea concurs pentru ocuparea postului vacant de Facilitator comunitar pe perioada determinata, în vederea implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala plasata sub responsabilitatea comunitatii.


Cerinte generale pentru ocuparea postului:

 • Are cetatenia romana, cetatenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul în Romania;
 • Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • Are capacitate deplina de exercitiu;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • Îndeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea.


Cerinte specifice pentru ocuparea postului:

 • Sa fie absolvent de studii medii finalizate cu diploma de bacalaureat;
 • Sa aiba o vechime în munca de minim 3 ani;
 • Sa detina abilitati organizatorice, de leadership si de comunicare;
 • Excelenta relationare cu beneficiarii, potentialii investitori, liderii formali sau informali;
 • Cunoasterea unei limbi de circulatie internationala nivel mediu;
 • Sa detina cunostinte de operare pe calculator, pachet Microsoft Office;

Constituie un avantaj:

 • Detinerea unei pozitii anterioare similare;
 • Experienta în dezvoltarea de parteneriate între membrii comunitatilor locale si autoritatile locale.


Atributii si responsabilitati:
• Realizeaza vizite de lucru în comunitate;
• Realizeaza interviuri cu membrii comunitatii si autoritatile locale;
• Identifica liderii formali si informali;
• Faciliteaza organizarea întalnirilor de lucru a grupului de initiativa;
• Stimuleaza implicarea membrilor comunitatii în actiuni de dezvoltare comunitara;
• Faciliteaza sesiunile de instruire a liderilor comunitari;
• Facilitateaza activitatile de informare, consiliere si orientare profesionala; 
• Indentifica persoanele aflate în risc de excluziune sociala;
• Identifica elevii cu risc de abandon scolar; 
• Identifica mentorii scolari si faciliteaza acordarea burselor elevilor cu situatie materiala precara;
• Faciliteaza acordarea serviciilor de consultanta privind elaborarea proiectelor generatoare de venit si înfiintarea întreprinderilor sociale; 
• Sprijina transformarea grupurilor de initiativa în asociatii.

 

Procedura de recrutare în vederea angajarii
Recrutarea se va desfasura în doua etape:

 1. selectia dosarelor : 24.11.2017, ora 10.
 2. interviu : 27.11.2017, ora 12.00

 

Acte necesare:
Pentru înscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
1. Cerere de înscriere la concurs adresata presedintelui GAL (cerere în format liber va cuprinde Denumirea postul pentru care candideaza);
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
3. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor
specializari, copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice;
4. Adeverinta care sa ateste vechimea în munca, în meserie si/ sau în specialitatea studiilor;
5. Cazierul judiciar;
6. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
7. Curriculum vitae;
8. Scrisoare de intentie.
Concursul consta în selectie de CV si interviu si se organizeaza la sediul Primariei Municipiului Campulung, în data de 27 noiembrie 2017, cu începere de la ora 12.00 – interviu.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în zilele lucratoare din perioada 21.11.2017 – 24.11.2017, ora 10.00.

 

Presedinte Comitet Director,
Bercaru Mariana – Diana Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2021-09-16 17:57