Noutati

Comunicat - oprire circulatie
Campionatul National de Viteza in Coasta 2021
Procese Verbale / Hotarari - CLSU/CJSU
Anunt - Gasca Zurli la Campulung
Comunicat Directia Sanitar Veterinara Arges
 Anunt concurs GAL - Manager
 actualizat: 2017-11-21 16:36 

  

Asociatia Grupul de Actiune Locala
Campulung Muscel


ANUNTAOrganizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Manager GAL pe perioada determinata, in vederea implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala plasata sub responsabilitatea comunitatii.


Cerinte generale pentru ocuparea postului:

 • Are cetatenia romana, cetatenia a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • Are varsta minima prevazuta de normele in vigoare;
 • Are capacitate deplina de exercitiu;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Cerinte specifice pentru ocuparea postului:

 • Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta domeniul juridic/ economic - administratie publica/stiinte politice;
 • Studii/ specializari in managementul de proiect si in accesarea fondurilor structurare si de coeziune europene/certificari atestate;
 • Minimum 1 contracte cu finantare nationala sau/ si europeana in care a ocupat pozitia de manager/ director;
 • Minimum 1 an de experienta in implementarea de proiecte cu finantare nationala sau/ si europeana;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala;
 • Cunostinte avansate de operare PC;
 • Carnet conducere, categoria B. 

Constituie un avantaj:

 • Detinerea unei pozitii anterioare similare;
 • Absolvirea unui curs de perfectionare cu specializarea managementul administrativ al proiectelor locale.

Atributii si responsabilitati:

 • Coordoneaza activitatile din cadrul asociatiei, supervizand direct echipa tehnica si alti colaboratori implicati;
 • Lucreaza indeaproape cu facilitatorul angajat pentru a mobiliza si a organiza comunitatea marginalizata;
 • Managerul impreuna cu asistentul administrativ comunica si informeaza permanent membrii Adunarii Generale, Consiliului Director al GAL, precum si mass-media si publicul larg, mai ales prin e-mail, comunicate de presa si afise in zonele de interes;
 • Stabileste relatii de colaborare pe termen lung cu partenerii, clientii, beneficiarii si finantatorii;
 • Ofera sprijin pentru stabilirea unui parteneriat intre sectorul public, sectorul privat si 
 • societatea civila;
 • Pregateste bugetul si cash-flow-ul asociatiei pentru contractele finale in conformitate cu propunerea inaintata, cu comentariile beneficiarului si cu activitatile prevazute a se desfasura, asigurand resursele necesare bunei desfasurari acesteia;
 • Monitorizeaza in timp progresul atins fata de obiectivele propuse si redacteaza rapoartele lunare catre finantatori, parteneri si beneficiari cu respectarea datelor prevazute in contracte;
 • Asigura circulatia informatiei;
 • Managerul este responsabil de pregatirea si organizarea sedintelor GAL – elaborarea si difuzarea agendei, a materialelor prezentate, dar si de elaborarea, impreuna cu asistentul administrativ, a listei de participanti si a minutei sedintelor organizate. 
 • Managerul va asigura informarea corespunzatoare a reprezentantilor organismelor intermediare si/ sau ai Autoritatilor de Management POR si POCU;
 • Asigura rezolvarea problemelor aparute;
 • Pregateste noi proiecte care valorifica expertiza existenta la nivelul organizatiei si rezultatele anterioare si stabileste bugetul pentru fiecare activitate in parte pe care le inainteaza spre aprobare Consiliului Director/ Adunarii Generale; 
 • Verifica gradul de imbunatatire a stilului de lucru pentru a maximiza eficienta atingerii obiectivelor propuse;
 • Evalueaza impactul activitatii;
 • Stabileste conform structurii organizatorice sarcinile si responsabilitatile personalului din subordine, in baza fiselor de post;
 • Motiveaza echipa de proiect prin comunicare si prin evaluarea permanenta a subordonatilor directi;
 • Verifica pontajul lunar pentru personalul din subordine;
 • Organizeaza acordarea concediului de odihna si a zilelor libere pentru personalul din subordine;
 • Exercita permanent sau temporar, prin delegarea competentelor, acele atributii specifice specialitatii sale, stabilite prin organul decizional statutar (Adunarea Generala, Consiliul Director) in sarcina reprezentantului legal;
 • Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale asociatiei in limitele respectarii temeiului legal;
 • Coordoneaza activitatile de elaborare a procedurilor de evaluare si selectare a proiectelor depuse;
 • Coordoneaza activitatile de evaluare, selectie a proiectelor depuse;
 • Coordoneaza activitatile de monitorizare, evaluare si control a strategiei.


Procedura de recrutare in vederea angajarii
Recrutarea se va desfasura in doua etape:

 1. selectia dosarelor : 24.11.2017, ora 10.
 2. interviu : 27.11.2017, ora 10.00

 

Acte necesare:
Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
1. Cerere de inscriere la concurs adresata presedintelui GAL (cerere in format liber va cuprinde Denumirea postul pentru care candideaza);
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
3. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor
specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
4. Adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/ sau in specialitatea studiilor;
5. Cazierul judiciar;
6. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
7. Curriculum vitae;
8. Scrisoare de intentie.
Concursul consta in selectie de CV si interviu si se organizeaza la sediul Primariei Municipiului Campulung, in data de 27 noiembrie 2017, cu incepere de la ora 10.00 – interviu.
Dosarele de inscriere la concurs se vor depune in zilele lucratoare din perioada 21.11.2017 – 24.11.2017, ora 10.00.


Presedinte Comitet Director,
Bercaru Mariana – Diana Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2021-09-16 17:57