Noutati

Concurs recrutare - Compartiment Investitii
Concurs recrutare - Compartiment Urbanism
Comunicat - impozite si taxe
Necrolog
Informatii publice - Legea 52
 Concurs recrutare - Ingrijitor
 actualizat: 2018-03-01 13:40 

 ANUNT


MUNICIPIULUI CAMPULUNG organizeaza concurs de recrutare, la sediul din strada Negru Voda nr. 127, pentru ocuparea functiei contractuale temporar vacante de “INGRIJITOR“ din cadrul Compartimentului administrativ, pe perioada determinata (pe perioada suspendarii contractului de munca al titularului), cu urmatoarele conditii:


I.A. Conditii generale de participare la concurs:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

I.B. Conditii specifice de participare la concurs:

• Studii minime : scoala generala
• Vechime in munca : minim 1 an.

 

I.C. Etapele de concurs : 

- data limita de depunere a dosarelor : 07.03.2018, orele 1500; 
- selectia dosarelor si afisarea : 08.03.2018;
- proba practica : 16.03.2018, ora 1100;
- interviul : 21.03.2018, ora 1100.
 

I.D. Bibliografie :

1. Legea nr. 319 / 2006 privind sanatatea si securitatea in munca, cu modificarile si completarile ulterioare : 
a. CAPITOLUL IV – Obligatiile lucratorilor;
b. CAPITOLUL V – Supravegherea sanatatii;
c. CAPITOLUL VI – Comunicarea, cercetarea, inregistrarea si raportarea evenimentelor;
d. CAPITOLUL VII – Grupuri sensibile la riscuri;
2. Legea nr. 477 / 2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice – Capitolul 2 Norme generale de conduita profesionala a personalului contractual (art. 5 – art. 19);
3. Lege nr. 53 / 2003 privind Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – Raspunderea disciplinara (art. 247 – 252).

 

I.E) DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS :

Conform art. 6 din HG 286 / 2011 - Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale și a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
În cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Relatii suplimentare se pot obtine la Compartimentul Resurse Umane, Registratura al Primariei Municipiului Campulung, din str. Negru Voda, nr. 127, camera 12, tel. – 0248 512820.


Fisa postului |Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2018-03-16 11:22