Noutati

PV Sedinte Consiliul Local
Anunt public elaborare PUZ
Anunt public elaborare PUZ (2)
Convocari Consiliul Local
Impozite si taxe - informatii generale
 Anunt Achizitie Serviciu de Catering POCU
 actualizat: 2018-05-25 07:22 

  


ANUNT – PROCEDURA PROPRIE SIMPLIFICATA

achizitionarea de servicii catering în cadrul subactivitatii 1.2 – Furnizare de servicii de tip Scoala dupa Scoala copiilor din ciclu primar, aferente proiectului: Schimba-ti viitorul!Dezvoltarea sociala si economica a persoanelor defavorizate din zona de nord a Municipiului Campulung, Cod SMIS 2014: 103450In temeiul prevederilor art.7, alin.(1) litera c) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, Municipiul Campulung, cu sediul în Campulung, str. Negru Voda nr 127, cod postal:115100, telefon:0248-511034, fax:0248-511036, E-mail:campulung@muscel.ro, în calitate de autoritate contractanta, achizitioneaza SERVICII CATERING ce fac parte din Anexa nr.2 la Legea nr.98/2016, conform cerintelor din documentatia de atibuire.

Modalitatea de atribuire: Procedura proprie simplificata
Sursa de finantare: Fond Social European (FSE)


Detalii anunt:
Tip anunt: Anunt de participare
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitiei: SERVICII CATERING
Cod clasificare CPV: 55521200-0 Servicii de livrare a mancarii

 

Descrierea contractului: Achizitionare SERVICII CATERING conform cerintelor din documentatia de atribuire, respectiv: Caiet de sarcini, Fisa de date, Model de Contract si Formulare, disponibile pe site-ul institutiei - www.primariacampulung.ro, sectiunea Informatii-Achizitii Publice.
Valoarea totala estimata a contractului SERVICII CATERING este de 582.120 lei fara TVA.

Conditii contract: Serviciile de catering se vor achizitiona conform documentatiei de atribuire. Ofertantul castigator se va prezenta la sediul autoritatii contractante dupa comunicarea referitoare la atribuirea contractului, în vederea semnarii acestuia. Execuarea contractului începe dupa emiterea ordinului de începere a serviciilor de catre achizitor. 

Conditii de participare: Conform Documentatiei de atribuire.

Ofertantii vor depune/transmite pe adresa autoritatii contractante: Primaria Municipiului Campulung, str. Negru Voda, nr.127, judetul Arges, cod postal 115100, Registratura (demisol) cu Scrisoare de înaintare, oferta continand documentele referitoare la calificare, documentele propunerii tehnice si pe cele ale propunerii financiare, asa cum s-a solicitat la Cap.IV.4.3.- Modul de prezentare a ofertei din Fisa de date a achizitiei.

Criterii de atribuire: Atribuirea se va face pe baza criteriului:“pretul cel mai scazut”.

Termen limita de depunere oferte: 04.06.2018 ora 1100
Deschiderea ofertelor: 04.06.2018 ora 1200

Informatii suplimentare: Solicitarile de clarificari vor fi transmise de catre operatorii economici pe adresa de e-mail investitii_pmc@yahoo.com.
Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi postate atasat Anuntului publicat pe site-ul institutiei www.primariacampulung.ro. 

 

Caiet de sarcini | | Fisa de date a achizitiei | | Model contract | | Formulare |Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2020-07-05 09:13