Noutati

PV Sedinte Consiliul Local
Anunt public elaborare PUZ
Anunt public elaborare PUZ (2)
Convocari Consiliul Local
Impozite si taxe - informatii generale
 Concurs recrutare POCU - Kinetoterapeut si Maseur
 actualizat: 2018-05-25 12:40 

 A N U N T


Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Campulung din str. Matei Basarab nr.66, judetul Argeș, partener in proiectul ”Schimba-ti viitorul! Dezvoltarea sociala și economica a persoanelor defavorizate din zona de nord a Municipiului Campulung” - Program Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4 Incluziune Sociala și combaterea Saraciei, Contract de finantare identificat prin ID proiect POCU/20/4.2/103450 organizeaza concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante corespunzatoare funcţiilor contractuale infiintate pe perioada determinata de 24 luni cu timp partial de munca de 4 ore/zi, in perioada de implementare a proiectului de:

  • Kinetoterapeut – 1 post
  • Maseur – 2 posturi

Conditii de participare:
Candidaţii trebuie sa indeplineasca condiţiile generale prevazute la art. 3 din H.G nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale și a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice:
a) are cetaţenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European şi domiciliul in Romania;
b) cunoaşte limba romana, scris şi vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniţi;
d) are capacitate deplina de exerciţiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineşte condiţiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarşirea unei infracţiuni contra umanitaţii, contra statului ori contra autoritaţii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarșite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru kinetoterapeut :
- absolvent de studii universitare specifice – 5 ani;
- experienta pe un post similar – 3 ani;

Condiţii specifice pentru maseur:
- studii medii – 3 ani;
- absolvent al unui curs de calificare – CERTIFICAT DE CALIFICARE sau CERTIFICAT DE COMPETENTE PROFESIONALE – 1 an;
- experienta in domeniu – 3 ani.

A) Datele de organizare a concursului:
- data pana la care se depun dosarele: 08.06.2018, ora 15,00; 
- data afişarii selecţiei dosarelor de examen : 12.06.2018;
- proba scrisa - in data de : 18.06.2018, ora 09,00;
- data afișarii rezultatelor la proba scrisa 19.06.2018
- proba interviu - in data de : 21.06.2018, ora 09,00;
- data afișarii rezultatelor interviului 22.06.2018
- data afișarii rezultatelor finale 26.06.2018 
Contestatiile fata de rezultatul selectiei dosarului, a probei scrise sau a interviului se depun in termen de maxim o zi lucratoare de la afișarea rezultatelor.
Rezultatele contestatiilor la selectia dosarelor, a probei scrise sau a interviului se vor afișa in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor. 
Locul desfașurarii concursului de recrutare va fi la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Campulung din str. Matei Basarab, nr. 66, judetul Argeș.

B ) Dosarul de inscriere:
Pentru concursul de ocupare pentru functiile contractuale infiintate pe perioada determinata, perioada de implementare a proiectului, dosarul va cuprinde urmatoarele documente, conform prevederilor art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 286/2011;
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copia diplomei de licenta și ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum și copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de institutia publica;
d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinţa care sa ateste vechimea in munca, in meserie și/sau in specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are atecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinţa medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitaţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinţa care atesta starea de sanatate conţine, in clar, numarul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanataţii.
Copiile de pe actele mai sus mentionate se prezinta in copii legalizate sau insoţite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
Cazierul judiciar poate fi inlocuit cu o declaraţie pe proprie raspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfașurarii primei probe a concursului. 
Formularul de inscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritaţii publice organizatoare a concursului.
Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afişeaza cu menţiunea “ADMIS” sau “RESPINS”
insoţita de motivul respingerii dosarului la sediul Directiei de Asistenta Sociala Campulung.
Probele de concurs “SCRIS” şi “INTERVIU” se noteaza cu puncte de la 1 la 100.
Punctajul necesar pentru promovarea fiecarei probe este de minim 50 puncte .

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Directiei de Asistenta Sociala Campulung sau la nr. de telefon : 0248-531890.
Anexam :
- Fişa postului corespunzatoare funcţiei contractuale intocmita şi aprobata in condiţiile legii ;
- Bibliografia.


Fisa postului Kinetoterapeut | | Fisa postului Maseur | | Bibliografie |Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2020-07-05 09:13