Noutati

Amenzi, somatii, titluri executorii
Zilele Municipiului Campulung 2019
Anunt POCU - Selectie organizator tabere scolare
Declaratii de avere 2019
Anunt selectie partenere Zilele Mun.Campulung 2019
 Concurs recrutare - Consilier superior
 actualizat: 2018-08-10 12:29 

 ANUNT

 

Primaria Municipiului Campulung, judetul Arges, str. Negru Voda nr.127, anunța organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de :

  • consilier – clasa I, grad superior – Compartiment investitii si achizitii publice

 

Conditii de participare:
Candidatii trebuie sa îndeplineasca conditiile generale prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
a) are cetatenia romana si domiciliul în Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani împliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
f) îndeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
g) îndeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a încetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

 

Conditii specifice :
• studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în domeniul stiintelor ingineresti, specializarile : constructii civile, industriale si agricole, cai ferate drumuri si poduri, constructii si fortificatii, inginerie civila, inginerie urbana si dezvoltare regionala, infrastructura transporturilor metropolitane, domeniul stiintelor juridice, specializarile drept, sau în domeniul stiintelor economice;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice : minim 7 ani.

 

A) Datele de organizare ale concursurilor :
- perioada în care se depun dosarele : 10.08.2018 - 29.08.2018, ora 15,00; 
- perioada selectiei dosarelor de examen : 30.08.2018 – 05.09.2018;
- proba scrisa - în data de : 12.09.2018, ora 11,00, la sediul Primariei Municipiului Campulung, din strada Negru Voda, nr. 127, judetul Arges; 
- proba interviu - în data de 17.09.2018. 

B ) Dosarul de inscriere
Pentru concursul de recrutare functii publice de executie, dosarul va cuprinde urmatoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotararea Guvernului nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare :
a) formularul de înscriere prevazut în anexa nr. 3;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administratiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;
f) copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea în munca si, dupa caz, în specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
g) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare pentru efort fizic, în cazul functiilor publice pentru a caror ocupare este necesara îndeplinirea unor conditii specifice care implica efort fizic si se testeaza prin proba suplimentara;
i) cazierul judiciar;
j) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.
Modelul orientativ al adeverintei mentionate la alin. (1) lit. f) este prevazut în anexa nr. 2D la Hotararea Guvernului nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Adeverintele care au un alt format decat cel prevazut la alineatul de mai sus, trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute în anexa nr. 2D si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea în munca acumulata, precum si vechimea în specialitatea studiilor.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, în clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta în copii legalizate sau însotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, cu exceptia documentului prevazut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite si în format electronic, la adresa de e-mail campulung@muscel.ro.
Documentul prevazut la alin. (1) lit. i) poate fi înlocuit cu o declaratie pe propria raspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire. 
Formularul de înscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritatii publice organizatoare a concursului.
Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta însotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Rezultatele selectarii dosarelor de înscriere se afiseaza cu mentiunea “ADMIS” sau “RESPINS” însotita de motivul respingerii dosarului la sediul Primariei Municipiului Campulung.
Probele de concurs “SCRIS” si “INTERVIU” se noteaza cu puncte de la 1 la 100. 
Punctajul necesar pentru promovarea fiecarei probe este de minim 50 puncte. 
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Campulung sau la nr. de tel : 0248/512.820, fax 0248/511036, email : campulung@muscel sau la secretarul comisiei de concurs, Nicolae Crînguș, avand functia de consilier juridic. 

Anexam :
- Fisa postului corespunzatoare functiilor publice de executie întocmita si aprobata în conditiile legii;
- Bibliografia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia :

1. Constitutia Romaniei, republicata; 
2. Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
4. Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea în constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Hotararea Guvernului nr. 273 / 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
9. Hotararea Guvernului nr. 395 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica / acordului-cadru din Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

Fisa postului | | Model adeverinta | | Formular de inscriere |Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2019-07-18 13:22