Noutati

Propuneri impozite si taxe an 2020
Impozite si taxe - informatii generale
Amenzi, somatii, titluri executorii
Comunicat - Mutare sectie de vot
Finantari nerambursabile 2019
 Concurs recrutare - Municipiul Campulung
 actualizat: 2019-05-13 08:59 

 ANUNT


MUNICIPIUL CAMPULUNG, organizeaza concurs de recrutare, la sediul din strada Negru Voda nr. 127, pentru ocuparea functiei contractuale vacante de

  • referent, gradul profesional I din cadrul Compartimentului Resurse Umane, Registratura pe perioada determinata – pana la revenirea din concediu de crestere a copilului a titularului postului, cu urmatoarele conditii:


I.A. Conditii generale de participare la concurs :
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

I.B. Conditii specifice de participare la concurs:
1. Studii medii, finalizate cu diploma de bacalaureat ;
2. Vechime in munca – minim 4 ani

 

I.C. Etapele de concurs :
- data publicare anunt : 13.05.2019
- data ultima de depunere a dosarelor : 21.05.2019, orele 1500;
- selectia dosarelor si afisarea : 22.05.2019 – 23.05.2019;
- proba scrisa : 28.05.2019 ora 1100;
- interviul : intr-un termen de maximum 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

 

I.D. BIBLIOGRAFIE:

  1. REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)
  2. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr.215/2001 *** Republicata - Legea administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  4. Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

 

I.E. DOCUMENTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA CONCURS :
Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; 
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica; 
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie; 
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; 
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; 
g) curriculum vitae. 
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii. 
În cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului. 
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea. 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Campulung - Compartimentul Resurse Umane, Registratura, la secretarul comisiei de concurs, domnul Țutea Ionut - Adrian, tel. – 0248 512820.


Fisa postului |Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2019-05-24 06:08