Noutati

Concurs recrutare - Sef Serviciu Juridic
Comunicat - Program Colectare Selectiva
Publicatii de casatorie
Comunicat
Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local
 Concurs recrutare DAS
 actualizat: 2019-08-30 07:57 

 

ANUNT


Directia de Asistenta Sociala Campulung organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante de

  • inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Interventii în situatii de urgenta, abuz, neglijare si prevenire marginalizare.

 

Conditii de participare:
Candidatii trebuie sa îndeplineasca conditiile de participare prevazute de prevederile art. 465 al O.U.G nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu exceptia pct. 5, respectiv apt din punct de vedere psihologic:
1. are cetatenia romana si domiciliul în Romania;
2. cunoaste limba romana, scris si vorbit;
3. are varsta de minimum 18 ani împliniti;
4. are capacitate deplina de exercitiu;
5. este apt din punct de vedere medical si psihologic sa exercite o functie publica. Atestarea starii de sanatate se face pe baza de examen medical de specialitate, de catre medicul de familie, respectiv pe baza de evaluare psihologica organizata prin intermediul unitatilor specializate acreditate în conditiile legii;
6. îndeplineste conditiile de studii si vechime în specialitate prevazute de lege pentru ocuparea functiei publice;
7. îndeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei publice;
8. nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care împiedica înfaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
9. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, în conditiile legii;
10. nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a încetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
11. nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, în conditiile prevazute de legislatia specifica.

 

Conditii specifice :
• studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în domeniul fundamental – stiinte sociale: Ramura de stiinta – stiinte juridice, specializarea Drept, Ramura de stiinta – sociologie sau domeniul de licenta asistenta sociala, specializarea asistenta sociala sau Ramura de stiinta – stiinte economice. 
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: un an.

 

A) Datele de organizare a concursului:
- perioada de depunere a dosarelor: 30.08.2019 – 18.09.2019, ora 12,00; 
- proba scrisa - în data de : 30.09.2019, ora 11,00; 
- proba interviu – în cel mult 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise. 
Locul desfasurarii concursului de recrutare functie publica de executie va fi la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Campulung din str. Matei Basarab, nr. 66, judetul Arges.


B ) Dosarul de înscriere
Pentru concursul de recrutare functie publica de executie, dosarul va cuprinde urmatoarele documente:
1. Formularul de înscriere prevazut în anexa nr. 3 a H.G nr. 611/2008;
2. Curriculum vitae, modelul comun european;
3. Copia actului de identitate;
4. Copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
5. Copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea în munca si, dupa caz, în specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
6. Copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
7. Cazierul judiciar;
8. Declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.
• Modelul orientativ al adeverintei mentionate la pct. 5 este prevazut în anexa nr. 2D a H.G nr. 611/2008. Adeverintele care au un alt format , trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute în anexa nr. 2D si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea în munca acumulata, precum si vechimea în specialitatea studiilor.
• Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, în clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezinta în copii legalizate sau însotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, cu exceptia copiei actului de identitate care se poate transmite si în format electronic la adresa de e-mail: sociala.asistenta@yahoo.com
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaratie pe propria raspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 

Formularul de înscriere se pune la dispozitie candidatilor de catre autoritatea sau institutia publica organizatoare a concursului din oficiu.
Rezultatele selectiei dosarelor de înscriere se afiseaza cu mentiunea “ADMIS” sau “RESPINS”, însotita de motivul respingerii dosarului la sediul Directiei de Asistenta Sociala Campulung.
Punctajul este de maximum 100 puncte pentru probele de concurs “SCRIS” si “INTERVIU”, 
Punctajul necesar pentru promovarea fiecarei probe este de minimum 50 puncte . 
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Directiei de Asistenta Sociala Campulung sau la nr. de telefon : 0248-531890.


Anexam :
- Fisa postului corespunzatoare functiei publice de executie întocmita si aprobata în conditiile legii ;
- Bibliografia.
 

Fisa postului | | Bibliografie | Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2020-02-21 06:46