Noutati

Alegeri locale 2020
Publicatii de casatorie
Alegeri electorale
Mesaj - Inceput an scolar
Comunicat DAS - Masti de protectie
 Concurs de recrutare - Municipiul Campulung
 actualizat: 2020-01-31 15:35 

 

ANUNTPrimaria Municipiului Campulung, judetul Arges, str. Negru Voda nr.127, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de :

  • inspector, clasa I, grad profesional superior – Directia Economica și Fiscala – Serviciul Buget, Contabilitate, Informatica

 

Conditii de participare:
Candidatii trebuie sa îndeplineasca conditiile generale prevazute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:
a) are cetatenia romana si domiciliul în Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani împliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) este apt din punct de vedere medical sa exercit3e o functie publica. Atestarea starii de sanatate se face pe baza de examen medical de specialitate, de catre medicul de familie.
f) îndeplineste conditiile de studii si vechime în specialitate prevazute de lege pentru ocuparea functiei publice;
g) îndeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care împiedica înfaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, în conditiile legii;
j) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a încetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, în conditiile prevazute de legislatia specifica.

 

Conditii specifice : 
Candidatii trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ. 
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în domeniul știintelor economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 7 ani.

 

A) Datele de organizare ale concursurilor :
- perioada în care se depun dosarele: 31.01 – 19.02.2020
- data selectiei dosarelor de concurs: 20-24.02.2020
- proba scrisa : 03.03.2020
- proba interviu : într-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise;

 

B ) Dosarul de inscriere
Pentru concursul de recrutare functii publice, dosarul va cuprinde urmatoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotararea Guvernului nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare :
a) formularul de înscriere prevazut în anexa nr. 3;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administratiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;
f) copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea în munca si, dupa caz, în specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
g) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare pentru efort fizic, în cazul functiilor publice pentru a caror ocupare este necesara îndeplinirea unor conditii specifice care implica efort fizic si se testeaza prin proba suplimentara;
i) cazierul judiciar;
j) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.
Modelul orientativ al adeverintei mentionate la alin. (1) lit. f) este prevazut în anexa nr. 2D la Hotararea Guvernului nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Adeverintele care au un alt format decat cel prevazut la alineatul de mai sus, trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute în anexa nr. 2D si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea în munca acumulata, precum si vechimea în specialitatea studiilor.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, în clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta în copii legalizate sau însotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, cu exceptia documentului prevazut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite si în format electronic, la adresa de e-mail campulung@muscel.ro.
Documentul prevazut la alin. (1) lit. i) poate fi înlocuit cu o declaratie pe propria raspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire. 
Formularul de înscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritatii publice organizatoare a concursului.
Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta însotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Rezultatele selectarii dosarelor de înscriere se afiseaza cu mentiunea “ADMIS” sau “RESPINS” însotita de motivul respingerii dosarului la sediul Primariei Municipiului Campulung.
Probele de concurs “SCRIS” si “INTERVIU” se noteaza cu puncte de la 1 la 100. 
Punctajul necesar pentru promovarea fiecarei probe este de minim 50 puncte. 
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Campulung sau la nr. de tel : 0248/512.820, fax 0248/510055, email : campulung@muscel sau la secretarul comisiei de concurs, dl Țutea Adrian-Ionut, avand functia de consilier resurse umane. 
Anexam :
- Fisa postului corespunzatoare functiilor publice de executie întocmita si aprobata în conditiile legii;
- Bibliografia..

Bibliografia :

1. Constitutia Romaniei, republicata; 
2. Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Ordonanta de Urgenta 57/2019 privind Codul Administrativ;
4. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare;
6. Legea nr. 82/1991 – legea contabilitatii, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare;
7. Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1917 / 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare; 
8. Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1.792 / 2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile și completarile ulterioare; 
9. Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 923 / 2014 – pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificarile și completarile ulterioare; 
10. Ordonanta Guvernului nr. 119 / 1999 privind controlul intern / managerial și controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare.

 

Fisa postului |Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2020-09-19 09:21