Noutati

Anunt de participare cu oferta
Anunt concurs recrutare DAS
Autorizatii de construire - Ian - Martie 2021
Certificate de urbanism - Ian - Martie 2021
Autorizatii de construire - Oct. - Dec. 2020
 Anunt - Aplicarea Legii 87/2020
 actualizat: 2020-07-16 10:15 

 

Anunţ privind aplicarea Legii nr. 87/2020 
pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991

 

Aducem la cunoştinţă faptul că în baza Legii nr. 87/2020 privind modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, persoanele interesate pot depune cereri pentru reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate, pentru următoarele suprafețele de teren:

„1. Articolul 24, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Terenurile aferente construcţiilor edificate de către fostele cooperative agricole de producţie, de fostele asociaţii economice intercooperatiste, de fostele organizaţii şi entităţi ale cooperaţiei de consum, indiferent de denumirea acestora, precum şi ale altor construcţii aflate în proprietate privată se înscriu, la cerere, în proprietatea actualilor deţinători, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
a) sunt deţinători de construcţii de la data dobândirii şi până la data solicitării înscrierii dreptului de proprietate;
b) fac dovada că imobilul este înregistrat în registrul agricol şi a plăţii impozitelor şi taxelor aferente în conformitate cu prevederile legale;
c) pentru terenul aferent construcţiei nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate."

2. Articolul 27 alineatul (2^3), partea introductivă şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2^3) În cazul terenurilor aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curţii şi grădinii din jurul acestora, care nu au fost cooperativizate, deţinătorii sau moştenitorii acestora, inclusiv cei care au cumpărat imobilul potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, pot solicita, la cerere, comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel:
b) dacă terenul este în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale şi persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcţiilor;".

 

Dosarul va cuprinde următoarele documente:

  • Cerere, formulată de fiecare persoană îndreptăţită, personal sau prin mandatar. Când sunt mai mulţi moştenitori cererea se face în comun, fiind semnată de fiecare dintre aceştia.
  • Copie acte de identitate;
  • Copii după actele de stare civilă (certificate de: naştere, căsătorie, deces al autorului, în cazul moştenitorilor, certificat de moștenitor/calitate de moștenitor)
  • Plan de amplasament și delimitare a imobilelor întocmit de către o persoană autorizată în lucrări topografice, 3 exemplare în original – completat cu număr de tarla, conţinând coordonatele imobilului în sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970, în format analogic şi format electronic (CD) ;
  • Proces verbal de bună vecinătate semnat de către proprietarii vecini;
  • Adeverință şi Certificat de atestare fiscală, eliberate de Primăria municipiului Câmpulung, din care să rezulte suprafața de teren deținută de solicitant în intravilanul localității precum și construcțiile înscrise.
  • Acte de proprietate pentru terenul ce face obiectul cererii (acte pertinente, concludente și verosimile din care să rezulte dreptul de proprietate asupra terenului solicitat);
  • Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că pentru terenul solicitat nu a fost emis un alt titlu de proprietate, acesta nefăcând obiectul unei duble reconstituiri sau al unei cauze aflată pe rolul instanţelor judecătoreşti şi nu a făcut obiectul unor acte de înstrăinare încheiate în formă autentică la notariat sau sub semnătură privată, neintrând în circuitul civil.


Cererea, împreună cu actele prevăzute mai sus se vor depune la Primăria municipiului Câmpulung, la registratura instituţiei sau prin poştăContact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2021-05-06 06:43