Noutati

Anunt de participare cu oferta
Anunt concurs recrutare DAS
Autorizatii de construire - Ian - Martie 2021
Certificate de urbanism - Ian - Martie 2021
Autorizatii de construire - Oct. - Dec. 2020
 Concurs SPADPP
 actualizat: 2020-11-12 15:56 

 

ANUNŢ


Serviciul Public de Administrarea Domeniului Public şi Privat, cu sediul în str. Maior Gâldău, nr. 9, Câmpulung, județul Argeș organizează concurs de angajare, pentru ocuparea posturilor vacante contractuale pe perioadă nedeterminată, astfel:

 • 1 post muncitor calificat treapta I șofer – Formația Întreținere Drumuri si Străzi, perioadă nedeterminata
 • 1 post muncitor calificat treapta I mecanic utilaj – Formația Întreținere Drumuri si Străzi, perioadă nedeterminata

În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de înscriere care va conține în mod obligatoriu:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului ( pentru posturile de muncitor calificat)
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Actele se depun la secretatul comisiei de concurs – Dumitrescu Dragoș din cadrul S.P.A.D.P.P., tel. 0248.530.040, sediul S.P.A.D.P.P., Câmpulung, str. Mr. Gâldău, nr. 9.

 

Conditii specifice:


Post muncitor calificat treapta I șofer

 • se solicita vechime in munca 5 ani
 • se solicită studii medii, calificare

 

Post muncitor calificat treapta I mecanic utilaj

 • se solicita vechime in munca 5 ani
 • se solicită studii medii, calificare

 

 

Condiții generale:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


Datele de organizare ale concursului :

 • 09.11.2020 – data publicării anunțului;
 • 23.11.2020 ora 1500: data limită până la care se pot depune dosarele de concurs;
 • 24.11.2020 ora 1200: selecția dosarelor;
 • 03.12.2020 ora 1000: proba practică;
 • interviul, în termen de 4 zile lucrătoare de la proba practică

 

 

Afișarea rezultatelor se va face la sediul Serviciului Public de Administrarea Domeniului Public și Privat din Câmpulung, strada Maior Gâldău, nr. 9.
După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba practică și a interviului, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept. 

 

Fisa post - mecanic | | Fisa post - sofer |Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2021-05-06 06:43