Noutati

Anunt de participare cu oferta
Anunt concurs recrutare DAS
Autorizatii de construire - Ian - Martie 2021
Certificate de urbanism - Ian - Martie 2021
Autorizatii de construire - Oct. - Dec. 2020
 Anunt concurs - Municipiul Campulung
 actualizat: 2020-11-13 10:35 

 

ANUNŢ


MUNICIPIULUI CÂMPULUNG, organizează concurs de recrutare, la sediul din strada Negru Vodă nr. 127, pentru ocuparea funcţiei contractuale temporar vacante de:

 • șofer, gradul profesional I din cadrul Compartimentului Administrativ pe perioadă determinată

 

 

I.A. Condiții generale de participare la concurs:


a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

I.B. Condiții specifice de participare la concurs:

 

 1. Studii medii, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 2. Vechime în muncă – minim 4 ani.
 3. Permis de conducere categoriile B și C.

 

I.C. Etapele de concurs:

 

 • data publicare anunț : 13.11.2020
 • data ultimă de depunere a dosarelor : 20.11.2020 orele 1530;
 • selecţia dosarelor şi afişarea: 23.11.2020;
 • proba scrisă : 27.11.2020 ora 1200;
 • interviul : 02.12.2020 ora 1200.

 

I.D. BIBLIOGRAFIE:

 

 1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare – art. 154 -163 și art. 538 - 543.
 2. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, Republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 3. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

I.E. DOCUMENTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA CONCURS:


Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 
g) curriculum vitae. 
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. 

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung - Compartimentul Resurse Umane, Registratură, la secretarul comisiei de concurs, domnul Țuțea Adrian - Ionuț, tel. – 0248 512820.

 

 | Formular de inscriere | Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2021-05-06 06:43