Noutati

Convocari Consiliul Local
Comunicat - Sedinta de tragere poligon Magura
Amenzi, somatii, titluri executorii
Comunicat - Acoperisuri fara autorizatie
Procese Verbale / Hotarari - CLSU/CJSU
 Concurs recrutare SPADPP
 actualizat: 2021-11-16 11:12 

 

 

ANUNŢ


Serviciul Public de Administrarea Domeniului Public și Privat, cu sediul în str. Maior Gâldău, nr. 9, Câmpulung, județul Argeș organizează concurs de angajare, pentru ocuparea posturilor vacante contractuale pe perioadă nedeterminată:

  • Muncitor calificat treapta I – 1 post (specializarea: fochist) ;
  • Muncitor calificat treapta I – 1 post (specializarea : drujbist)

în cadrul Serviciului Întreținere Spații Verzi, Salubritate-formația Întreținere Spații Verzi.

 

Condiții specifice:

a. Absolvent de studii medii ;
b. Vechime in specialitatea meseriei de minim 5 ani.


În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de înscriere care va conține în mod obligatoriu:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Actele se depun la Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane, Achiziții Publice, Registratură din cadrul S.P.A.D.P.P., Câmpulung, str. Maior Gâldău, nr. 9. tel. 0248.530.040.

 

Condiții generale:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Pentru posturile de Muncitor calificat treapta I se va organiza proba practica si interviu.
Datele de organizare ale concursului : sediul Serviciului Public de Administrarea Domeniului Public și Privat din Câmpulung, strada Maior Gâldău, nr. 9;

  • 29.11. 2021 ora 1500: data limită până la care se pot depune dosarele de concurs;
  • 03.12.2021 ora 1500: selecția si afișarea dosarelor;
  • 10.12.2021 ora 0900: proba practica;
  • 13.12.2021 ora 1500 data afișării rezultatelor la proba practica ;
  • 17.12.2021 ora 0900 : interviu;
  • 17.12.2021 ora 1500 : afișării rezultatelor interviului ;
  • 22.12. 2021 ora 15 00 data afișării rezultatelor finale.

Afișarea rezultatelor se va face la sediul Serviciului Public de Administrarea Domeniului Public și Privat din Câmpulung, strada Maior Gâldău, nr. 9.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba practica și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei practice și a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Relații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane, Achiziții Publice, Registratură din cadrul S.P.A.D.P.P., tel. 0248.530.040.

 

Fisa postului - drujbist | | Fisa postului - fochist |

 

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2022-01-25 21:45