Noutati

Compartiment Cadastru - Agricultura
Transparenta salariala
Certificate de urbanism - Septembrie 2018
Certificate de urbanism - August 2018
Autorizatii de construire - Septembrie 2018
 Scrisoare contribuabil - 2010
 actualizat: 2010-02-01 14:01 

PRIM?RIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MUSCEL

Stimat? doamn? / Stimate domnule,
 

 

 

Mulțumindu-v? pentru sprijinul acordat administrației publice locale, v? prezint în continuare realiz?rile noastre din anul 2009:

 

1. ÎNV???MÂNT
• Colegiul Național Pedagogic “Carol I” - s-au finalizat lucr?rile de consolidare-reabilitare a cl?dirii corp B și C și lucr?rile de sistematizare a s?lii de sport în (655.000 lei);
• Colegiul Național „Dinicu Golescu” – s-a executat schimbarea tâmpl?riei;
• Grupul ?colar Tehnologic – au fost finalizate lucr?rile de reabilitare a atelierului și a grupurilor sanitare;
• ?coala General? nr. 3 “Nanu Muscel” – au fost executate lucr?ri de reabilitare a instalații electrice (60 000 lei);
• ?coala Național? ” Oprea D. Iorgulescu” - s-au executat lucr?ri de înlocuire a tâmpl?riei (161.000 lei);
• ?coala General? nr. 7 – s-au montat centrale termice noi (180.000 lei);
• Gr?dinița cu Program Prelungit nr. 2 – s-au montat centrale termice noi;
• Gr?dinița cu Program Prelungit nr. 4 – s-au executat lucr?ri de reabilitare la instalația electric?;
• Gr?dinița cu Program Normal nr.1 - s-a elaborat proiectul tehnic pentru reabilitarea cl?dirii;
• Gr?dinița cu Program Normal nr. 2 – s-au executat lucr?ri de reabilitare interioar? a cl?dirii;

2. S?N?TATE

• s-au finalizat lucr?rile pentru Unitatea de Primire Urgențe;
• au fost executate lucr?ri de reparații curente la urm?toarele secții: ORL, Dermatologie, Psihiatrie și Oftalmologie din cadrul Spitalului municipal Câmpulung;

3. INFRASTRUCTUR? RUTIER?, PARCURI ?I LOCURI DE JOAC?

• s-au executat covoare asfaltice pe str?zile: P.Zamfirescu, N.Iorga partea de sud, Transilvaniei, T.Vladimirescu, Arh.S?vulescu, Carpați, N.Leonard, prelungirea Lazea, Dr?cești, P. Grigorescu, Th.Aman, Soldat Golescu, Umbrei, C.Popescu – I.Antonescu – 27800 mp;
• s-au executat reparații cu asfalt (plombe) pe str?zile din cartierele: Gar?, Centru, Schei, Fl?mânda, Piaț?, Grui, V. Româneștilor, Vișoi, Apa S?rat?, reprezentând 9700 mp.;
• s-au montat borduri noi pe str?zile: M?r?șești, Petre Zamfirescu, I.C. Br?tianu, Club ARO, I.L. Caragiale, Alexandru cel Bun, etc. – 1626 ml.;
• s-au ridicat la cot? bordurile existente pe str?zile: M?r?ști, Negru Vod? – Traian, Gr?dina Public?, Târgoviștei, Alim?nișteanu, M?r?șești, Dr?cești, ?tefan cel Mare – 1110 ml.;
• s-au amenajat parc?ri în cartierul Vișoi (Bl. C3, Bl. 5, pod Gobej, ?coala 7, I.C. Br?tianu) și cartierul Grui (ceas Grui, Bl. D1, Bl. P13- P14, Bl. P10);
• s-au executat covoare asfaltice la trotuare pe str?zile: Negru Vod?, Traian, M?r?ști, M?r?șești, I.C. Br?tianu, Republicii, Col. St?nescu, I.L. Caragiale, Calea Târgoviștei, C. Brâncoveanu, Alexandru cel Bun – 11500 mp.;
• au fost realizate împietruiri cu refuz de ciur, balast, calcar, pe mai multe str?zi nemodernizate din cartierele: V. Româneștilor, Apa S?rat?, Grui, Vișoi, M?rcuș;
• s-au achiziționat și sunt în curs de montare t?blițe indicatoare cu numele str?zilor;
• au fost amenajate dou? stații în domeniul transportului în comun MAXI-TAXI (Piața Central?, Frații Golești);
• au fost amenajate locuri de joac? prin montarea de module noi și refacerea împrejmuirii în cartierele Vișoi (Bl. 9 – 10, Bl. D31 – B8, Bl. B9 – B10, Biseric?), Grui (Bl. D3, Parc Prichindel) și Parcul Kretzulescu);
• s-au reparat pavajele din bolovani pe str?zile: Mihai-Tican Romano, Dr?cești, Richard, Dragalina veche;
• s-a amenajat ad?postul pentru câinii comunitari din zona Grui;
• au fost montate dou? fântâni arteziene în fața Casei de Cultur? „Tudor Mușatescu”;
• au fost achiziționate în cadrul S.P.A.D.P.P. o camionet? transport marf? cu cabin? dubl? și un tractor rutier pentru transport gunoi.

4. ALIMENTARE CU AP?

• sunt în curs de execuție lucr?rile de extinderea rețelei de ap? pe str. Dr. F?lcoianu valoarea contractului fiind de (800.266 lei );
• au fost finalizate lucr?rile de extindere retea de ap? pe str. Gh. Mitu (345.000 lei);
• extindere rețele de ap? pe str?zile: Pl?ieși, M?r?ști și F?tulești;
• au fost reabilitate rețele de ap? din str?zile: ?tefan cel Mare – C.A. Rosetti, Gruiului, Nicolae B?lcescu, Carpați, Gh. Doja;

5. CANALIZARE
• au fost finalizate lucr?rile pentru realizarea rețelei de canalizare menajer? și meteoric? pe str. Cuza Vod?, Al. cel Bun și Neagoe Basarab (2 034 550 lei);
• au fost reabilitate rețelele de canalizare din str?zile: D. M?ț?oanu, Alexandru Voievod;
• au fost reabilitate c?mine de vizitare pe strada Alexandru cel Bun;
• a fost realizat? canalizare menajer? pe strada Oituz.

6. MEDIU

• au început lucr?rile de execuție pentru reabilitarea stației de epurare din municipiul Câmpulung în cadrul proiectului Phare CES 2006 pentru care s-a obținut o finanțare nerambursabil? de 1.000.000 euro, contribuția proprie fiind de 266.848 euro;
• a fost depus? cererea de finanțare pentru realizarea proiectului Reabilitarea spațiilor verzi din Cartierul Grui, în vederea îmbun?t?țirii mediului;

7. DE?EURI
• în cadrul Programului ISPA, este în derulare proiectul „Managementul integrat al deșeurilor solide din județul Argeș”, în care Municipiul Câmpulung figureaz? cu realizarea unei stații de transfer, pentru care sunt în curs de finalizare lucr?rile de închidere a rampei de gunoi existente;
• s-a construit noul depozit;
• sunt în curs de amenajare 30 platforme necesare colect?rii deșeurilor biodegradabile;
• se continu? colectarea Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice în baza unui parteneriat între Prim?ria Municipiului Câmpulung și S.C. Edilul C.G.A. S.A., punctul de colectare fiind stabilit la societatea Edilul;

8. SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRA?IA PIE?ELOR
• remedieri tablouri electrice la Complex Comercial și Hala Metalic? – 20.000 lei;
• reabilit?ri dormitoare și spații administrative – 52.000 lei;
• servicii de arhitectur? și m?sur?ri – Reabilitare Piața Central? – 22.000 lei;
• lucr?ri asigurare sistem de siguranț? intrare ap? curent?, montare apometre, reparații instalații Complex Comercial – 22.000 lei;
• dotare sector lactate cu vitrine frigorifice – 20.000 lei.

9. AUTORITATE PUBLIC?
• se continu? lucr?rile de reabilitare a Casei de Cultur? „Tudor Mușatescu”;
• s-au finalizat lucr?rile de reabilitare a imobilului din strada Matei Basarab, nr. 66;
• s-au executat lucr?ri de hidroizolație la Mausoleul Mateiaș, Casa Memorial? George Topârceanu și la Muzeul de Istorie – Laboratorul de restaurare – conservare, s-a reparat tâmpl?ria la Muzeul de Istorie;
• au continuat lucr?rile de montare a monumentului „Zidul Roșu”;
• a fost obținut? finanțarea pentru proiectul „Educația, șansa noastr? pentru un viitor mai bun!”, în valoare de 1841550 lei.
• a fost întocmit? documentația pentru obținerea de fonduri europene:
a. Dezvoltarea infrastructurii turistice a Municipiului Câmpulung prin „Reabilitarea zonei istorice și de agrement complex Parc Kretzulescu;
b. Reabilitare Colegiul Național ”Dinicu Golescu”,
c. Consolidare, reabilitare Colegiul Național ”Carol I”;
• au fost repartizate locuințele din cele 4 blocuri construite din fonduri de la ANL (50 apartamente)
• s-au acordat fonduri pentru unele lucr?ri de construcții și reparații unor biserici din Municipiul Câmpulung;
• s-a acordat sprijin pentru cazuri sociale deosebite;
• a fost preluat în administrare Centrul de Afaceri.

10. POLI?IA COMUNITAR?
• a desf?șurat activit?ți specifice ariei de competenț?: acțiuni de supraveghere ale instituțiilor de înv?ț?mânt, a altor obiective, a desf?șur?rii acțiunilor cu caracter artistic și sportiv, acțiuni de verificare și control împreun? cu funcționarii Prim?riei, s-au întocmit procese verbale de constatare și s-au apliocat 584 de sancțiuni în sum? de 48530 lei;

11. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDEN?? A PERSOANELOR

• a desf?șurat activit?ți curente: înregistrare nașteri, c?s?torii, decese, soluționare cereri de acordare a sprijinului financiar la constituirea familiei, eliber?ri c?rți de identitate, aplicare mențiuni de reședinț?, actualizare a Registrului Național pentru Evidența persoanelor, eliberând un total de 39 646 de documente;

12. SOCIAL
• Anchete sociale (locuințe, cf. Legii 416/2001, alocații complementare, alocații de susținere, handicap, pentru minori în dosare de divorț, pentru copiii ai c?ror p?rinți sunt în str?in?tate, pentru copiii aflați în plasament și în situații de risc) în nr. de 4053;
• Subvenții pentru: gaze naturale, lemne și c?rbuni, ajutor înc?lzire pentru cei cu ajutor social , 6047 dosare;
• Au fost acordate ajutoare sociale în valoare de 238.442 lei, trusou nou n?scuți: 38.700 lei, pentru tinerii c?s?toriți au fost acordate ajutoare în valoare de 200E/familie – 143.486 lei; ajutoare de deces – 245 lei;
• Alte activit?ți: distribuție alimente de Paști – 156 pachete.

13. ACTIVIT??I SPORTIVE ?I CULTURALE:

• au fost finalizate lucr?rile de reabilitare a parterului Bl. D22 Grui pentru amenajarea unei biblioteci;
• coorganizatori ai Campionatului Național de Vitez? în Coast? – Dunlop 2009, Etapele a VII-a și a VIII-a, Muscel Racing Contest Ediția I – 2009, perioada 31 iulie – 2 august 2009;
• coorganizatori ai Campionatului Național de Raliuri „Dunlop 2009”, Raliul Argeșului 2009, perioada 30 oct. – 1 nov. 2009
• au fost organizate întreceri sportive, concursuri de desen și pictur? cu ocazia zilei Europei – 9 Mai, Zilei de 1 Iunie;
• preg?tirea și s?rb?torirea „Zilelor Municipiului Câmpulung”, ediția a XI-a; în deschiderea manifest?rilor, primele trei zile au fost dedicate Festivalului Internațional de Film Turistic și Ecologic „Document Art” ediția a XIII-a, 12-20 iulie 2009;
• sprijin acordat în organizarea expoziției de fotografie de pres?;
• participarea la organizarea Festivalului de umor „Tudor Mușatescu”, ediția a XI-a;
• coorganizatori ai Festivalului de romanțe „Rapsodii de toamn?”, ediția a IV-a;
• coorganizatori ai Festivalului Internațional de Folclor „Carpați 2009”, ediția a XXV-a;
• s-a realizat un calendar cu imagini și ilustrate din vechiul Câmpulung;
• sprijin acordat pentru organizarea diferitelor competiții sportive la nivel național: box, judo, lupte, bob, volei și radioamatorism
• premierea sportivilor cu rezultate deosebite;
• au fost oferite cadouri pentru copiii din gr?dinițe;
• organizarea s?rb?torilor de iarn?.


Apreciind în mod deosebit contribuția fiec?ruia la aceste lucr?ri v? doresc s?n?tate, bucurii și succese în toate domeniile de activitate. Mulțumesc în mod deosebit și sponsorilor care au sprijinit o parte din aceste activit?ți în anul 2009.

 

Cu deosebit? stim?,

PRIMAR
C?lin Ioan ANDREI
 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2018-10-22 11:11