Noutati

Concurs recrutare consilier asistent
Anunt concurs Sef Serviciu Juridic
Mesaj 1 Decembrie
Amenzi, somatii, titluri executorii
Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale
 Comunicat de presa
 actualizat: 2010-08-16 13:07 

 

JUDE?UL ARGE?                                                                                   APROBAT,
PRIM?RIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG                                                    PRIMAR,
Compartiment Investiții Achiziții                                                          C?lin Ioan ANDREI
Nr. 19667 din 11.08.2010

 

 

Raport de evaluare a impactului
privind achiziția public? a serviciilor de publicitate media
– realizarea campaniei de conștientizare public? -
pentru proiectul
„Reabilitarea stației de epurare din Municipiul Câmpulung Muscel, în vederea
îmbun?t?țirii calitative a mediului înconjur?tor și a protecției acestuia”.

 


MUNICIPIUL CÂMPULUNG, reprezentat prin Consiliul Local, cu sediul în Câmpulung, județul Argeș, Str. Negru Vod?, nr. 127, cod poștal 115100, cod fiscal 4122361, telefon: 0248 511034, fax: 0248 511036, e-mail: investitii_pmc@yahoo.com, pagina de Internet: www.primariacampulung.ro

a atribuit, urmare a derul?rii procedurii de Cerere de ofert?, contractul de servicii de publicitate media nr. 5921/06.03.2009 privind: Servicii de realizare a campaniei de conștientizare public? aferent? proiectului „Reabilitarea stației de epurare din Municipiul Câmpulung Muscel, în vederea îmbun?t?țirii calitative a mediului înconjur?tor și a protecției acestuia” Cod CPV: 79341000-6; 79342200-5

c?tre S.C. Milenium Rib Company S.R.L, str. Negru Vod?, nr. 121, Bloc A9, Sc.A, etaj 1 ap.2, Câmpulung, județul Argeș, telefon/fax 0248/511007, num?r de înmatriculare J03/3093/02.11.1992, cod unic de înredistrare RO 3335205.

Caracteristicile generale ale serviciilor prestate au fost urm?toarele:
• Crearea, producția și difuzarea de materiale pentru informarea eficient? a cet?țenilor Municipiului Câmpulung cu privire la proiectul finanțat în cadrul Programului Phare 2006 CES.
• Prin serviciile de publicitate și promovare realizate în cadrul campaniei de conștientizare public? s-a urm?rit:
- comunicarea transparent? și eficient? astfel încât cet?țenii, partenerii sociali și partenerii instituționali ai Prim?riei Municipiului Câmpulung s? cunoasc? activit?țile desf?șurate în cadrul proiectului și rezultatele implement?rii acestuia și s?-și asume valorile Uniunii Europene, în special pe cele privind contribuția la dezvoltarea local? și regional?;
- asigurarea constanței în derularea activit?ților și acțiunilor de comunicare cu privire la derularea proiectului, f?r? de care comunicarea își pierde din caracteristicile de baz?, devenind o acțiune singular?;
- flexibilitate în comunicare și adaptabilitate la cerințele grupurilor țint? privind transmiterea informațiilor;
- responsabilitate privind conținutul și modalitatea în care se face comunicarea.

Prețul pentru serviciile prestate a fost de: 18.837,52 lei, respectiv 4794 euro, la care se adaug? TVA conform legislației în vigoare la data factur?rii.

Obiectivul urm?rit pentru prestarea serviciilor de publicitate media a fost acela de:
1. informarea public? privind implicarea Uniunii Europene în realizarea proiectului
2. asigurarea vizibilit?ții continue și mediatizarea derul?rii proiectului și a rezultatelor acestuia
3. creșterea nivelului de informare și educare a populației privind beneficiile aduse de realizarea proiectului în ceea ce privește protecția mediului
4. promovarea serviciilor create prin realizarea proiectului
Informarea populației s-a f?cut prin:

  • realizarea și distribuirea de materiale publicitare (10 bannere, 90 postere, 1000 pliante, 100 broșuri)
  • realizarea și difuzarea de spoturi radio/TV la posturile locale de radio și televiziune
  • publicarea a 4 articole în presa local?
  • organizarea și desf?șurarea a 4 conferințe de pres?

Urmare a prest?rii serviciilor de publicitate media, obiectivul urm?rit a fost atins în proporție de 100%.
Acest lucru se justific? prin realiz?rile obținute în urma finaliz?rii contractului, faț? de ceea ce s-a propus a se realiza, dup? cum urmeaz?:

Indicator
Propus
Realizat
Procent realizare %
Bannere
10 buc
10 buc
100 %
Postere
90 buc
90 buc
100 %
Pliante
800 buc
1000 buc
125 %
Broșuri
100 buc
100 buc
100 %
Articole de pres?
4 buc
4 buc
100 %
Conferințe de pres?
4 buc
4 buc
100 %
Difuz?ri spot radio/tv
56 apariții
56 apariții
100 %
Sondaj de opinie
1 buc
1 buc
100 %
Grad informare public?
20%
21,75%
108,75 %


Realiz?rile care arat? c? obiectivele au fost atinse în proporție de 100% se reg?sesc în:
- rapoartele intermediare ale furnizorului de servicii, realizate la intervale de 3 luni
- raportul comparativ privind cele dou? etape ale sondajului de opinie
- raportul final de evaluare a campaniei de conștientizare public?, realizat de furnizorul serviciilor
Impactul preconizat al utiliz?rii serviciilor de realizare a campaniei de conștientizare public? a fost acela de creștere a nivelului de informare a populației cu cel puțin 20%.
Impactul obținut în urma utiliz?rii serviciilor este de peste 100%, având în vedere c? în urma derul?rii campaniei de conștientizare public?, procentul de creștere a populației informate a fost de 21,75%, faț? de 20% cât a fost propus.
Activit?țile și materialele folosite în cadrul acestei campanii au contribuit la cunoașterea de c?tre cet?țeni a eforturilor pe care administrația local?, prin implementarea proiectului, le face pentru a susține dezvoltarea și interesele de dezvoltare ale comunit?ții locale, cu sprijinul Guvernului României și implicarea Uniunii Europene.
Indicatorul de m?surare a impactului obținut, îl reprezint? gradul de informare a populației. M?surarea acestuia s-a f?cut printr-un sondaj de opinie, realizat în dou? etape: la începutul campaniei de conștientizare public? și la un interval de 3 luni de la începerea acesteia.
Sursele de verificare care stau la baza evalu?rii impactului, sunt rezultatele comparative ale sondajului de opinie realizat în dou? etape, pe baz? de chestionare.

Prezentul Raport de evaluare poate fi desc?rcat de pe pagina de Internet proprie www.primariacampulung.ro și din sistemul informatic de utilitate public?, accesibil prin Internet, la adresa www.publicitatepublic?.ro

 


Compartiment Investiții Achiziții,
ing. Elena Nica
 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2018-12-07 12:33