Noutati

Compartiment Cadastru - Agricultura
Transparenta salariala
Certificate de urbanism - Septembrie 2018
Certificate de urbanism - August 2018
Autorizatii de construire - Septembrie 2018
 Scrisoare contribuabil 2011
 actualizat: 2011-04-13 11:19 

 

PRIM?RIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MUSCEL

Stimat? doamn? / Stimate domnule,
 Mulțumindu-v? pentru sprijinul acordat administrației publice locale, v? prezint în continuare realiz?rile noastre din anul 2010:
 

1. ÎNV???MÂNT
• Colegiul Național Pedagogic “Carol I” – a fost semnat contractul de finanțare prin Programul Operațional Regional 2007-2013 în valoare de 12.449.657, 26 lei și a început procedura pentru atribuirea contractului de lucr?ri;
• Colegiul Național „Dinicu Golescu”– au fost amenajate un teren multisport și un teren de beach-voley;
– a fost depus? documentația privind Reabilitarea Colegiului prin Programul Operațional Regional
2007-2013, în valoare de 3.487.883,92 lei
• Grupul ?colar Tehnologic – au fost continuate lucr?rile de reabilitare a liceului;
• Liceul Național cu Program de Atletism – au fost executate lucr?ri de reabilitare (hidroizolație, instalații electrice, lucr?ri de finisaje în cantin? și liceu);
• ?coala General? nr. 3 “Nanu Muscel” – a fost amenajat un teren multisport;
• ?coala Național? ”Oprea D. Iorgulescu”– s-au executat lucr?ri de automatizare a instalației la centrala termic?;
• Gr?dinița cu Program Prelungit nr. 4 – au fost executate lucr?ri de înlocuire a tâmpl?riei și lucr?ri de reabilitare a instalației electrice;
• Gr?dinița cu Program Normal nr.1 – au fost finalizate lucr?rile de reparații capitale (înlocuire acoperiș, instalații sanitare, termice și electrice, tâmpl?rie interioar? și exterioar?, pardoseli, zugr?veli, amenajarea unui grup sanitar nou);


2. S?N?TATE
• au început lucr?rile de reabilitare a secției neonatologie, a rețelelor și instalațiilor sanitare precum și amenajarea de saloane cu confort sporit dotate cu grupuri sanitare proprii, spații depozitare lenjerie în cl?direa blocului central spital, respectiv corpurile A, B, și C, valoarea alocat? fiind de 700.000 lei;
• au fost finalizate lucr?rile de reabilitare la pavilionul Fosta-Medical? în valoare de 103.369 lei;
• a fost depus? documentația proiectului „Producerea energiei termice pentru consumul propriu al Spitalul Municipal Câmpulung Muscel utilizând energia solar?”pentru obținerea finanț?rii în cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivit?ții Economice 2007-2013”, Axa Prioritar? IV, Domeniul Major de Intervenție (DMI) 2 ;


3. INFRASTRUCTUR? RUTIER?, PARCURI ?I LOCURI DE JOAC?
• s-au executat covoare asfaltice pe str?zile: Valea B?rbușii, Lt. R?dulescu, Petre Zamfirescu, Erou C. Constantinescu, Fl?mânda, Nicolae Iorga, George Oprescu, I.D. Berechet 1/2, Carpați, Doctor Costea, Calea Dr?cești, Mihai Tican Rumano, intersecție Liceul „Dan Barbilian”, Lt. Col. N. Popp, Vasile Alecsandri, Ion Rizeanu, Alexandru Voievod, Sf. Ilie, C.D. Aricescu, Elena Doamna, Parcul Mirea, Poenaru Bordea, Emil Gârleanu – 46.145 mp;
• s-au executat reparații cu asfalt (plombe) pe str?zile din cartierele: Gar?, Centru, Schei, Fl?mânda, Piaț?, Grui, Vl. Româneștilor, Vișoi, Apa S?rat?, reprezentând 9.590 mp;
• s-au montat borduri noi pe str?zile: Dragoș B?jan, I.C. Br?tianu, Frații Golești, Intersecție Liceul „Dan Barbilian”, casete tei I.C. Br?tianu – 540 ml;
• s-au ridicat la cot? bordurile existente pe str?zile: Eremia Grigorescu, Revoluției, Matei Basarab, C. Simonescu, Alim?nișteanu, Dumitru Lazea, I.D. Berechet, Carpați, Erou C. Constantinescu, Vlad ?epeș, Sf. Ilie, Emil Gârleanu, Elena Doamna – 800 ml;
• s-a executat covor din beton pe strada Richard: carosabil 1.670 mp și trotuar 258 mp;
• s-au executat lucr?ri de reparații la parc?rile existente în cartierele Vișoi,Grui și Centru;
• au fost realizate împietruiri cu refuz de ciur, balast, calcar pe mai multe str?zi nemodernizate din cartierele Valea Româneștilor, Apa S?rat?, Grui, Vișoi, M?rcuș – 8.360 t;
• s-au reparat pavajele din bolovani pe str?zile: Calea Dr?cești, Richard, Petre Zamfirescu, ?tefan cel Mare, Cuza Vod?;
• s-au montat t?blițe indicatoare cu numele str?zilor;
• s-au executat marcaje rutiere (axiale-longitudinale, transversale-pietonale);
• au fost reparate locurile de joac? din cartierele Vișoi, Grui, Centru și parcurile Kretzulescu și Gr?dina Public?;
• s-au executat covoare asfaltice la trotuare pe str?zile: Al. Cel Bun, Eremia Grigorescu, Dragoș B?jan, I.C. Br?tianu, Revoluției, C. Simonescu, Dumitru Lazea, Al. Voievod, Col. St?nescu, Gruiului și Carpați – 2.370 mp;
• au fost realizate împietruiri cu refuz de ciur, balast, calcar, pe mai multe str?zi nemodernizate din cartierele: Vl. Româneștilor, Apa S?rat?, Grui, Vișoi, M?rcuș;


4. ALIMENTARE CU AP?
• s-au reabilitat rețelele de ap? pe str?zile: Pl?ieși, Gr. Alexandrescu, Pârșeni, Dr. Costea, Gh. Doja, Nedelești, Mr. Gâld?u și Dragalina;
 

5. CANALIZARE
• au fost finalizate lucr?rile de extindere a rețelei de canalizare menajer? pe str?zile Plevnei și Oituz;
• au fost reabilitate c?mine de vizitare pe str?zile: Elena Doamna, Gh. Laz?r;
• au fost ridicate la cot? c?minele de vizitare și guri Geiger pe str?zile: C. Constantinescu, Elena Doamna, Gh. Laz?r, Lt. Baloleanu și Mihai Tican Rumano;
 

6. MEDIU
• s-au finalizat lucr?rile de execuție pentru reabilitarea stației de epurare din municipiul Câmpulung în cadrul proiectului Phare CES 2006 „Reabilitarea stației de epurare din Municipiul Câmpulung Muscel în vederea îmbun?t?țirii calitative a mediului înconjur?tor și a protecției acestuia” pentru care s-a obținut o finanțare nerambursabil? de 1.000.000 euro, contribuția proprie fiind de 266.848 euro;
• a fost instalat, în incinta Prim?riei, un panou care are ca scop informarea publicului cu privire la calitatea aerului din Câmpulung
 

7. DE?EURI
• în cadrul Programului ISPA este în derulare proiectul „Managementul integrat al deșeurilor solide din județul Argeș”, în care Municipiul Câmpulung figureaz? cu realizarea unei stații de transfer;
• au fost amenajate 30 platforme necesare colect?rii deșeurilor biodegradabile;
• s-a continuat colectarea Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice în baza unui parteneriat între Prim?ria Municipiului Câmpulung și S.C. Edilul C.G.A. S.A., punctul de colectare fiind stabilit la societatea Edilul; au fost colectate 7,83 t în anul 2010
 

8. SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRA?IA PIE?ELOR
• s-a elaborat studiu de fezabilitate – „Realizare hala metalic? a Pieței Centrale Câmpulung” și studiu de organizare și reamenajare Târg S?pt?mânal;
• reabilitarea grupului sanitar la Bazarul din Complexul Comercial, execuție și înlocuire jgheaburi și burlane pluviale pentru Complexul Comercial și înlocuire tâmpl?rie cabine grupuri sanitare la Hala Metalic?;
• dotarea cu vitrine frigorifice Sector lactate;
• achiziționarea de taloane identificare utilizatori piaț?, mobilier și accesorii pentru dormitoare;
 

9. AUTORITATE PUBLIC?
• s-au executat lucr?ri de reparații curente la Casa Memorial? George Topârceanu și lucr?ri de reparații la Muzeul de Etnografie;
• s-au finalizat lucr?rile de montare a monumentului „Zidul Roșu”;
• este în derulare proiectul „Educația, șansa noastr? pentru un viitor mai bun!”, în valoare de 1.841.550 lei.
• se afl? în evaluare documentația pentru finanțarea, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, poiectul „Dezvoltarea infrastructurii turistice a Municipiului Câmpulung prin reabilitarea zonei istorice și de agrement Komplex Parc Kretzulescu în valoare de 64.303.285,42 lei;
• s-a depus documentația de finanțare pentru reabilitarea stației de epurare (linia apei) în cadrul Programului vizând protecția resurselor de ap?, sisteme integrate de alimentare cu ap?, stații de tratare, canalizare și stații de epurare, finanțat prin Fondul pentru Mediu, în valoare 12.341.778 lei;
• au fost începute lucr?rile de reparație a birourilor din cadrul Prim?riei Municipiului Câmpulung;
• a fost depus? și aprobat? documentația pentru finanțarea proiectului Promovarea activit?ților de marketing și a produselor specifice Municipiului Câmpulung Muscel, Județul Argeș”, COD SMIS 15861, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritar? 5 – „Dezvoltarea durabil? și promovarea turismului”, Domeniul major de intervenție 5.3 – „Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivit?ții României ca destinație turistic?”, Operațiunea „Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promov?rii produselor specifice și a activit?ților de marketing specifice", în valoare total? de 1.015.209,67 lei;
• s-au acordat fonduri pentru unele lucr?ri de construcții și reparații unor biserici din Municipiul Câmpulung;
• s-au acordat burse de studii pentru elevii cu rezultate deosebite la înv?ț?tur?;
• s-au alocat fonduri pentru Cantina s?racilor „Sf. Elena Împ?r?teasa”;
 

10. POLI?IA COMUNITAR?
• a desf?șurat activit?ți ce au avut ca obiectiv principal asigurarea ordinii și liniștei publice, parc?rile ilegale, combaterea fenomenului de cerșetorie și vagabondaj, a comerțului stradal neautorizat, asigurarea unui climat de siguranț? civic? pentru locuitorii municipiului, activit?ți de prevenire precum și menținerea unui aspect civilizat al arterelor pietonale și al piețelor din municipiu și s-au aplicat 308 sancțiuni în sum? de 28.575 lei.
 

11. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDEN?? A PERSOANELOR
• a desf?șurat activit?ți curente: înregistrare nașteri, c?s?torii, decese, soluționare cereri de acordare a sprijinului financiar la constituirea familiei, eliber?ri c?rți de identitate, aplicare mențiuni de reședinț?, actualizare a Registrului Național pentru Evidența persoanelor, eliberând un total de 34.579 de documente;
 

12. SOCIAL
• anchete sociale (locuințe, cf. Legii 416/2001, alocații complementare, alocații de susținere, handicap, pentru minori în dosare de divorț, pentru copiii ai c?ror p?rinți sunt în str?in?tate, pentru copiii aflați în plasament și în situații de risc) în nr. de 4.358;
• subvenții pentru: gaze naturale, lemne și c?rbuni, ajutor înc?lzire pentru cei cu ajutor social , 2.385 dosare;
• au fost acordate ajutoare sociale în valoare de 278.799 lei, trusou nou n?scuți: 30.000 lei, pentru tinerii c?s?toriți au fost acordate ajutoare în valoare de 200E/familie – 55.281 lei; ajutoare de deces – 3.672 lei; subvenții înc?lzire lemne și c?rbuni – 164.842 lei
 

13. ACTIVIT??I SPORTIVE ?I CULTURALE:
• coorganizatori ai Raliului Câmpulungului 2010 – etapa I, 3-4 iulie 2010;
• coorganizatori la „Muscel Racing Contest”, ediția a III-a, „Muscel Adventure Trophy” și „Off Road Adventure”;
• au fost organizate întreceri sportive, concursuri de desen și pictur? cu ocazia zilei Europei – 9 Mai, Zilei de 1 Iunie;
• preg?tirea și s?rb?torirea „Zilelor Municipiului Câmpulung”, ediția a XII-a, 19-25 iulie 2010;
• participarea la organizarea Festivalului de umor „Tudor Mușatescu”, ediția a XII-a;
• coorganizatori ai Festivalului de romanțe „Rapsodii de toamn?”, ediția a V-a;
• organizatori ai Festivalului Internațional de Folclor „Carpați 2010”, ediția a XXVI-a;
• s-a realizat un calendar cu imagini și ilustrate din vechiul Câmpulung și co-editor al lucr?rii „Chipuri de odinioar? din Muscel”;
• sprijin acordat pentru organizarea diferitelor competiții sportive la nivel național: box, judo, lupte, bob, volei;
• premierea sportivilor cu rezultate deosebite;
• au fost oferite cadouri pentru copiii din gr?dinițe și pachete pentru persoanle cu venituri mici;
• organizarea s?rb?torilor de iarn?;
• organizatori ai Atelierului de Arhitectur? cu studenți din Spania;
• organizatori ai Taberei de Pictur?;
• coorganizarori la Concursul Național al Rezolvitorilor din Gazeta Matematic?
Apreciind în mod deosebit contribuția fiec?ruia la aceste lucr?ri v? doresc s?n?tate, bucurii și succese în toate domeniile de activitate. Mulțumesc în mod deosebit și sponsorilor care au sprijinit o parte din aceste activit?ți în anul 2009.

 

Cu deosebit? stim?,
PRIMAR
C?lin Ioan ANDREI
 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2018-10-22 11:11