Informatii

POCU 2014 - 2020
Telefoane utile
Comunicate
Realizari
Anunturi
Achizitii publice
Impozite si taxe
Educatia, sansa noastra
Informatii L 52/L 544
Promovare Campulung
Reabilitare D. Golescu
Proiect Kretzulescu
Proiect Regenerare Urbana
Reabilitare Carol I
Proiect Iluminat Public
Finantari nerambursabile
Selectie partener ZMC
Asociatia GAL Campulung Muscel
SDL 2017 - 2022
Acorduri de mediu
Buget Local
Situatii financiare
POCA 2014 - 2020
GDPR
Reabilitare Cladire Primarie
Urbanism

Noutati

Comunicat - Program 1 Decembrie 2021
Declaratii de avere si interese (2021)
Comunicat - Sedinta de tragere poligon Magura
Amenzi, somatii, titluri executorii
Anunt concurs recrutare Mun Campulung
 
 Anunt selectie parteneri POCU - GAL (2)

 

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI
în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU)

 

 

Municipiului Câmpulung
Str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeş
Date de contact
Tel : 0248511034
Fax : 0248510055
E-mail: primarie@primariacampulung.ro
Web: www.primariacampulung.ro

 

Prin apelul de selecție nr. 624/01.11.2021, Asociația Grupul de Acțiune Locală Câmpulung Muscel anunță lansarea apelului pentru următoarele fișe de proiect, din Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice de accesare a fondurilor pentru investiții POCU în cadrul SDL Grupul de Acțiune Locală Câmpulung Muscel AP 5/PI 9.vi/ OS 5.1:

 • Fișa intervenției #5 Asigurarea accesului la servicii sociale inclusiv prin dezvoltarea serviciilor medicale în centrele medico-sociale integrate.
 • Fișa intervenției #8 Crearea unui incubator de afaceri în colaborare cu Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș și Camera de Comerț.
 • Fișa intervenției #9 Organizarea de cursuri de formare profesională pentru tineri și adulți în vederea inserției pe piața muncii.
 • Fișa intervenției #11 Creșterea gradului de ocupare pentru persoanele vârstnice și femei.
 • Fișa intervenției #12 Creșterea gradului de ocupare pentru populația de etnie roma prin integrarea acestora în activitățile existente.
 • Fișa intervenției #14 Accesul și menținerea pe piața muncii a tinerilor cu vârsta între 18 și 24 de ani, inclusiv prin dezvoltarea de programe de ucenicie și școală profesională.
 • Fișa intervenției #15 Dezvoltare școala profesională în sistem dual respectiv, acordare de pachete integrate, inclusiv burse suplimentare.
 • Fișa intervenției #18 Înființarea și acreditarea unui serviciu de îngrijire la domiciliu.
 • Fișa intervenției #20 Campanii de informare, conștientizare pentru implicarea activă și voluntară a membrilor comunității prin realizarea de activități de prezentare de exemple de bună practică.
 • Fișa intervenției #21 Cooptare de medici și asistenți în vederea oferirii de servicii de sănătate.
 • Fișa intervenției #22 Înființarea de servicii medicale mobile și servicii integrate de asistență medicală și consiliere.
 • Fișa intervenției #24 Organizarea de campanii de informare și conștientizare pentru implicarea activă și voluntară a membrilor comunității.

 

Document oficial | | Anexa 1 | | Anexa 2 | | Anexa 3 | | Anexa 4 | | Declaratie eligibilitate | | Declaratie contributie proprie |
| Erata anunt selectie parteneri |

ultima actualizare: 2021-11-22 14:59

 Anunt selectie parteneri POCU - GAL

 


ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI
în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU)

 


Municipiului Câmpulung
Str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeş
Date de contact
Tel : 0248511034
Fax : 0248510055
E-mail: primarie@primariacampulung.ro
Web: www.primariacampulung.ro

 

Prin apelul de selecție nr. 608/07.10.2021, Asociația Grupul de Acțiune Locală Câmpulung Muscel anunță lansarea apelului de fișe de proiecte pentru Fișa intervenției #10 Dezvoltarea mediului antreprenorial prin acordarea de microgrant integrat cu stagii de formare, din Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice de accesare a fondurilor pentru intervenții POCU în cadrul SDL Grupul de Acțiune Locală Câmpulung Muscel AP 5/PI9.vi/OS 5.1.
În conformitate cu prevederile OUG nr. 40/2016, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, Documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” și Ghidul Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor pentru intervenții POCU în cadrul SDL Grupul de Acțiune Locală Câmpulung Muscel AP 5/PI 9.vi/OS 5.1,
UAT Municipiului Câmpulung, judeţ Argeş, cu sediul în strada Negru Vodă nr. 127, Câmpulung, anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități publice sau de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 5: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

 

| Document oficial | | Anexa 1 | | Anexa 2 | | Anexa 3 | | Anexa 4 | | Declaratie eligibilitate | | Declaratie contributie proprie |  
| Anunt final selectie partener |

 

 

ultima actualizare: 2021-11-02 15:00

 Apel selectie parteneri POCU 2014-2020

 

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI
în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU)

 

Municipiului Câmpulung
Str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeş
Date de contact
Tel: 0248511034
Fax: 0248511036
E-mail: campulung@muscel.ro
Web: www.primariacampulung.ro

 

Prin apelul de selecție nr. 416/31.08.2020, Asociația Grupul de Acțiune Locală Câmpulung Muscel anunță lansarea apelului de fișe de proiecte pentru Fișa intervenției #10 Dezvoltarea mediului antreprenorial prin acordarea de microgrant integrat cu stagii de formare, din Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice de accesare a fondurilor pentru intervenții POCU în cadrul SDL Grupul de Acțiune Locală Câmpulung Muscel AP 5/PI9.vi/OS 5.1.
În conformitate cu prevederile OUG nr. 40/2016, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, Documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” și Ghidul Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor pentru intervenții POCU în cadrul SDL Grupul de Acțiune Locală Câmpulung Muscel AP 5/PI 9.vi/OS 5.1,
UAT Municipiului Câmpulung, judeţ Argeş, cu sediul în strada Negru Vodă nr. 127, Câmpulung, anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități publice sau de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 5: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

 

 

ultima actualizare: 2020-10-14 14:08

 Anunt POCU - Selectie organizator tabere scolare

 

ANUNT
Privind selectia unui organizator de tabere scolare pentru elevi

 

 

În cadrul proiectului: Schimba-ti viitorul!Dezvoltarea sociala si economica a persoanelor defavorizate din zona de nord a Municipiului Campulung, Cod SMIS 2014: 103450, MUNICIPIUL CAMPULUNG anunta selectia unui organizator de tabere scolare în vederea participarii elevilor înscrisi în grupul tinta în cadrul subactivitatii 1.2- Furnizarea de servicii de tip Şcoala dupa Şcoala copiilor din ciclul primar, aferenta proiectului: Schimba-ti viitorul!Dezvoltarea sociala si economica a persoanelor defavorizate din zona de nord a Municipiului Campulung, Cod SMIS 2014: 103450.
În acest scop, organizatorii interesati vor depune la sediul Primariei Municipiului Campulung pana la data de 05.07.2019 , ora 10.00 documentatia în concordanta cu cerintele caietului de sarcini si procedura de selectie.
Sursa de finantare: Fondul Social European (FSE), conform Contract POCU/20/4.2/103450 încheiat în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara. Incluziunea sociala si combaterea saraciei
Obiectiv specific: Reducerea numarului de comunitati marginalizate (non-roma) aflate în risc de saracie si excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate.
Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPULUNG , cu sediul în: Municipiul Campulung, str. Negru Voda nr.127, judetul Arges, cod postal 115100, telefon 0248511034, fax 0248511036, adresa de mail: campulung@muscel.ro

Informatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul Investitii – Achizitii, telefon 0248 510410, e-mail: investitii_pmc@yahoo.com, pana la data de 02.07.2019.

 

| Anunt de selectie | | Caiet de sarcini | | Procedura de selectie | | Anunt candidati admisi |
| Comunicat rezultat final selectie

 

 

ultima actualizare: 2019-07-15 06:15

 Comunicat POCU


PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPULUNG


Desfasoara in perioada imediat urmatoare, o actiune de informare cu privire la serviciile acordate in cadrul proiectului “Schimba-ti viitorul! Dezvoltarea sociala si economica a persoanelor defavorizate din zona de nord a Municipiului Campulung”, precum si efectuarea unei analize preliminare la nivelul comunitatii al carei scop este identificarea persoanelor aflate în dificultate.

Pentru mai multe detalii, va rugam sa accesati link-ul de mai jos.

 

| Comunicat integral POCU |

ultima actualizare: 2019-06-26 08:54

 Anunt selectie membri comisie de ev. planuri de af..


Anunt selectie membri comisie de evaluare planuri de afaceri

 

Profi Jobs Consulting SRL, in calitate de partener in cadrul proiectului “Schimba-ti viitorul ! Dezvoltarea sociala si economica a persoanelor defavorizate din zona de Nord a Municipiului Câmpulung” cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, ID 103450, deruleaza selectia de personal in vederea constituirii unei comisii de evaluare a planurilor de afaceri depuse in cadrul activitatii 4.5 “Organizarea si desfasurarea concursului pentru planurile de afaceri”, de catre persoanele din grupul tinta, absolventi ai cursurilor de competente antreprenoriale.
 

 

ultima actualizare: 2018-07-18 11:41 citeste mai mult 

 Anunt achizitie - Servicii Medicale POCU

 


ANUNT – PROCEDURA PROPRIE SIMPLIFICATA
achizitionarea de servicii medicale in cadrul subactivitatii 6.2-Acordare de servicii medicale,
aferente proiectului: Schimba-ti viitorul! Dezvoltarea sociala si economica a persoanelor defavorizate din zona de nord a Municipiului Campulung, Cod SMIS 2014: 103450
In temeiul prevederilor art.7, alin.(1) litera d) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, Municipiul Campulung, cu sediul in Campulung, str. Negru Voda nr 127, cod postal:115100, telefon:0248-511034, fax:0248-511036, E-mail:campulung@muscel.ro, in calitate de autoritate contractanta, achizitioneaza SERVICII MEDICALE ce fac parte din Anexa nr.2 la Legea nr.98/2016, conform cerintelor din documentatia de atibuire.
 

Modalitatea de atribuire:  Procedura proprie simplificata
Sursa de finantare:  Fond Social European (FSE)

Detalii anunt:
Tip anunt:  Anunt de participare
Tip contract:  Servicii
Denumirea achizitiei:  SERVICII MEDICALE
Cod clasificare CPV:  85148000-8 Servicii de analize medicale


 

Caiet de sarcini | | Fisa de date a achizitiei | | Model de contract | | Formulare |     

ultima actualizare: 2018-06-13 08:15 citeste mai mult 

 Concurs recrutare POCU - Kinetoterapeut si Maseur

A N U N T


Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Campulung din str. Matei Basarab nr.66, judetul Argeș, partener in proiectul ”Schimba-ti viitorul! Dezvoltarea sociala și economica a persoanelor defavorizate din zona de nord a Municipiului Campulung” - Program Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4 Incluziune Sociala și combaterea Saraciei, Contract de finantare identificat prin ID proiect POCU/20/4.2/103450 organizeaza concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante corespunzatoare funcţiilor contractuale infiintate pe perioada determinata de 24 luni cu timp partial de munca de 4 ore/zi, in perioada de implementare a proiectului de:

 • Kinetoterapeut – 1 post
 • Maseur – 2 posturi

 

| Fisa post Kinetoterapeut | | Fisa post Maseur |
| Bibliografie |

ultima actualizare: 2018-05-25 12:40 citeste mai mult 

 Concurs de recrutare POCU - Ingrijitor batrani

A N U N T


Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Campulung din str. Matei Basarab nr.66, judetul Arges, partener in proiectul ”Schimba-ti viitorul! Dezvoltarea sociala si economica a persoanelor defavorizate din zona de nord a Municipiului Campulung” - Program Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4 Incluziune Sociala si combaterea Saraciei, Contract de finantare identificat prin ID proiect POCU/20/4.2/103450 organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante corespunzatoare funcţiilor contractuale infiintate pe perioada determinata de 24 luni cu timp partial de munca de 4 ore/zi, in perioada de implementare a proiectului de:

 • Ingrijitor batrani la domiciliu

 

| Fisa postului | | Bibliografie |

ultima actualizare: 2018-05-25 12:24 citeste mai mult 

 Concurs recrutare POCU - Medic si Asistent

A N U N T


Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Campulung din str. Matei Basarab nr.66, judetul Arges, partener in proiectul ”Schimba-ti viitorul! Dezvoltarea sociala si economica a persoanelor defavorizate din zona de nord a Municipiului Campulung” - Program Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4 Incluziune Sociala si combaterea Saraciei, Contract de finantare identificat prin ID proiect POCU/20/4.2/103450 organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant corespunzator funcţiei contractuale infiintata pe perioada determinata de 24 luni cu timp partial de munca de 4 ore/zi, in perioada de implementare a proiectului de:

 • Medic medicina generala;
 • Asistent medical generalist


| Fisa post Medic | | Fisa post Asistent Medical | | Bibliografie |

ultima actualizare: 2018-05-25 12:13 citeste mai mult 

 Concurs recrutare proiect POCU - Expert


A N U N T


Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Campulung din str. Matei Basarab nr.66, judetul Arges, partener in proiectul ”Schimba-ti viitorul! Dezvoltarea sociala si economica a persoanelor defavorizate din zona de nord a Municipiului Campulung” - Program Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4 Incluziune Sociala si combaterea Saraciei, Contract de finantare identificat prin ID proiect POCU/20/4.2/103450 organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant corespunzator funcţiilor contractuale infiintate pe perioada determinata de 24 luni cu timp partial de munca de 4 ore/zi, in perioada de implementare a proiectului de:

 • EXPERT MONITORIZARE SERVICII


| Fisa postului | | Bibliografie |

ultima actualizare: 2018-05-25 11:58 citeste mai mult 

 Anunt Achizitie Serviciu de Catering POCU


ANUNT – PROCEDURA PROPRIE SIMPLIFICATA

achizitionarea de servicii catering în cadrul subactivitatii 1.2 – Furnizare de servicii de tip Scoala dupa Scoala copiilor din ciclu primar, aferente proiectului: Schimba-ti viitorul!Dezvoltarea sociala si economica a persoanelor defavorizate din zona de nord a Municipiului Campulung, Cod SMIS 2014: 103450In temeiul prevederilor art.7, alin.(1) litera c) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, Municipiul Campulung, cu sediul în Campulung, str. Negru Voda nr 127, cod postal:115100, telefon:0248-511034, fax:0248-511036, E-mail:campulung@muscel.ro, în calitate de autoritate contractanta, achizitioneaza SERVICII CATERING ce fac parte din Anexa nr.2 la Legea nr.98/2016, conform cerintelor din documentatia de atibuire.

Modalitatea de atribuire: Procedura proprie simplificata
Sursa de finantare: Fond Social European (FSE)


Detalii anunt:
Tip anunt: Anunt de participare
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitiei: SERVICII CATERING
Cod clasificare CPV: 55521200-0 Servicii de livrare a mancarii

 

Caiet de sarcini | | Fisa de date a achizitiei | | Model contract | | Formulare |

ultima actualizare: 2018-05-25 07:22 citeste mai mult 

 Invitatie Workshop

Invitatie workshop
Sprijin pentru comunitatea marginalizata din Campulung
25 mai 2018, Primaria Municipiului Campulung

 

Primaria Municipiului Campulung, alaturi de partenerii Agrafics Communication S.R.L, Profi Jobs Consulting S.R.L., Directia Publica de Asistenta Sociala si Scoala Gimnaziala C.D. Aricescu – are placerea de a va invita sa participati la primul workshop din seria de intalniri cu partenerii sociali care se vor organiza in cadrul proiectului “Schimba-ti viitorul! Dezvoltarea sociala si economica a persoanelor defavorizate din zona de nord a Municipiului Campulung” - POCU/20/4/2/.
Cu ocazia primului workshop - Sprijin pentru comunitatea marginalizata din Campulung - echipa de implementare va face o prezentare a proiectului cu accent pe activitatile de voluntariat, relevanta acestora si modalitatile concrete prin care se poate constitui o retea sustenabila de parteneri sociali la nivelul Municipiului Campulung. In cadrul evenimentului se vor prezenta propuneri de activitati de implicare sociala si se vor decide temele si activitatile in care pot fi implicati atat participantii, cat si persoanele din grupul tinta al proiectului.
Evenimentul se va desfasura in data de 25 Mai 2018, incepand cu ora 10.00, in incinta Salii de Consiliu din cadrul Primariei Campulung. Atasat acestei invitatii gasiti agenda evenimentului.
Va rugam sa transmiteti confirmarea participarii dumneavoastra pana miercuri, 23.05.2018 la tel: 0744406000, e-mail: denisa.sandu@agrafics.ro , dna Denisa Sandu sau la tel: 0746296212, email: iuliana_u@yahoo.com, dna Ungureanu Iuliana.

 

| Agenda eveniment |

ultima actualizare: 2018-05-18 10:44

 Comunicat POCU 2018

COMUNICAT


Municipiul Campulung implementeaza, in calitate de beneficiar, in perioada august 2017- iunie 2020 proiectul cu titlul “Schimba-ti viitorul! Dezvoltarea sociala si economica a persoanelor defavorizate din zona de nord a Municipiului Campulung”, proiect finantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara: Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectiv specific: Reducerea numarului de comunitati marginalizate (non -roma) aflate in risc de saracie si excluziune sociala, cod MySMIS 103450.

ultima actualizare: 2018-05-04 12:55 citeste mai mult 


Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2021-11-26 16:43