Noutati

Necrolog - Sorin Burtea
Situatii financiare 2020
Apel de selectie POR (2)
Anunt solicitare acord de mediu (2)
Publicatii de casatorie
 Concurs recrutare SPCLEP
 actualizat: 2019-01-15 13:57 

 


ANUNT

 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Câmpulung, Str. Negru Voda, nr.127 organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarei functii publice de executie vacante de :

  • inspector – cls. I ,gradul asistent – Compartimentul Evidenta Persoanelor in cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor al Municipiului Câmpulung, Compartiment Evidenta Persoanelor.


Conditii de participare :
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare :
a) are cetatenia româna şi domiciliul in România;
b) cunoaşte limba româna, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
f) indeplineşte conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
g) indeplineşte conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savârşirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie şi de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savârşite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice,cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
j) nu a desfaşurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

 

Conditii specifice: 
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 1 an; 
- cunoştinte P C – nivel mediu.

 

Datele de organizare a examenului :
- data pâna la care se depun dosarele: 28.01.2019, ora 15,00; 
- perioada selectiei dosarelor de examen : 29.01.2019 – 04.02.2019;
- proba scrisa - in data de 07.02.2019 ora 10,30; 
- proba interviu - in data de : 13.02.2019 ora 14,30

 

Dosarul de inscriere :
Pentru concursul de recrutare functii publice de executie, dosarul va cuprinde urmatoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotarârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare :
a) formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atesta efectuarea unor specializari şi perfectionari;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;
f) copia carnetului de munca şi dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca şi, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
g) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare pentru efort fizic, in cazul functiilor publice pentru a caror ocupare este necesara indeplinirea unor conditii specifice care implica efort fizic şi se testeaza prin proba suplimentara;
i) cazierul judiciar;
j) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.
Modelul orientativ al adeverintei mentionate la alin. (1) lit. f) este prevazut in anexa nr. 2D la Hotarârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
Adeverintele care au un alt format decât cel prevazut la alin. (1^1) trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute in anexa nr. 2D şi din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfaşurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum şi vechimea in specialitatea studiilor.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevazut la alin. (1) lit. i) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere. 
În acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor şi care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfaşurarii concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire. 
Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritatii publiceorganizatoare a concursului.
Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere se afişeaza cu mentiunea "admis" sau "respins", insotita de motivul respingerii dosarului, la locul desfaşurarii concursului.
Probele de concurs “SCRIS” si “INTERVIU” se noteaza cu pucte de la 1 la 100.
Punctajul necesar pentru promovarea fiecarei probe este de minim 50 de puncte.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Câmpulung.

Anexam:
- Fisa postului corespunzatoare functiilor publice de executie intocmita si aprobata in conditiile legii;
- Bibliografia;


Fisa postului | | Bibliografie |Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2020-08-04 10:19