Noutati

Anunt de participare cu oferta
Anunt concurs recrutare DAS
Autorizatii de construire - Ian - Martie 2021
Certificate de urbanism - Ian - Martie 2021
Autorizatii de construire - Oct. - Dec. 2020
 Anunt participare licitatie publica
 actualizat: 2021-04-12 07:12 

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIA PUBLICĂ
pentru concesionarea Islazului “ Valea Unchiaşului punct Valea Grajdului”

 

1.Denumire concendent: Municipiul Câmpulung,Cod fiscal : 4122361,str. Negru Vodă, nr. 127, Cod 115100, Câmpulung Muscel, judeţul Argeş, telefon : 0248-511034, Fax : 0248-510055, e-mail : primarie@primariacampulung.ro, persoană de contact Safta Daniel, tel. 0248/511034.
2. Informaţii generale privind obiectul licitaţiei: Proprietate publică imobiliară de tip teren extravilan. Obiectul este terenul situat în municipiul Câmpulung, Islazul „Valea Unchiaşului - punct Valea Grajdului”, teren păşune S= 375000 mp”, înscris în C.F.nr.cad.86908 a municipiului Câmpulung.
3. Natura şi cerinţele de execuţie: asigurarea păşunatului bovinelor, ovinelor şi caprinelor proprietatea locuitorilor din municipiul Câmpulung şi a locuitorilor riverani ai islazului.
4. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Documentaţia de atribuire se ridică de la Primăria Municipiului Câmpulung, Serviciul Juridic, Administraţie Publică şi Arhivă. Costul documentaţiei este de 100 lei şi poate fi achitat prin depunere la casieria unităţii sau prin virament bancar.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor referitoare la documentaţia solicitată este 19.04.2021, ora 1300.
5. Informaţii privind ofertele:
a) Data limită pentru depunerea ofertelor :05.05.2021, ora 12.00;
b) Adresa unde se depun ofertele : Primăria Câmpulung, str. Negru Vodă, nr.127, cod 115100, judeţul Argeş, registratură.
c) Oferta se depun în 1 ex. original şi 1 ex. copie.
6. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 05.05.2021, ora 13:00, Primăria Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, judeţul Argeş
7. Documentele solicitate ofertantului:
a) fişa cu informaţii privind ofertantul – F1, declaraţie de participare – F2, formularul de ofertă –F3, declaraţie privind respectarea măsurilor de protecţie a mediului – F4, o cerere de participare semnate de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări şi dovada intrării în posesie a caietului de sarcini; b) acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor;
Pentru persoane juridice/formă asociativă:
- copie statut;
- copie de pe CUI;
- copie cardului de exploataţie din Registrul Naţional al Exploataţilor.
lista copiilor de pe cardurile de exploatatie din Registrul Naţional al Exploataţilor a membrilor asociaţiei.
- dovadă cont bancar;
- delegaţie/împuternicire de participare la licitaţie, dacă este cazul;
- dovada că nu are datorii la bugetul local şi de stat.
Pentru persoane fizice:
- copie de pe actul de identitate;
- certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, in original sau copie legalizata, valabile la data deschiderii ofertelor;
- certificat de cazier judiciar.
c) acte doveditoare privind intrarea în posesie a documentaţiei necesară elaborării ofertelor, respectiv a caietului de sarcini, dovada achitarii documentatiei de atribuire; dovada achitarii garantiei de participare;
Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de concesiune, sunt de competenţa instanţei judecătoreşti de drept comun.
8. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării 09.04.2021.Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2021-05-06 06:43