Noutati

Comunicat - oprire circulatie
Campionatul National de Viteza in Coasta 2021
Procese Verbale / Hotarari - CLSU/CJSU
Anunt - Gasca Zurli la Campulung
Comunicat Directia Sanitar Veterinara Arges
 Anunt Concurs recrutare SPADPP
 actualizat: 2021-08-04 17:57 

 

ANUNŢ

 

Serviciul Public de Administrarea Domeniului Public şi Privat, cu sediul în str. Maior Gâldău, nr. 9, Câmpulung, județul Argeș organizează concurs de angajare, pentru ocuparea posturilor vacante contractuale pe perioadă nedeterminată, astfel:

În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de înscriere care va conține în mod obligatoriu:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului ( pentru posturile de muncitor calificat)
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Actele se depun la secretatul comisiei de concurs – Dumitrescu Dragoș din cadrul S.P.A.D.P.P., tel. 0248.530.040, sediul S.P.A.D.P.P., Câmpulung, str. Mr. Gâldău, nr. 9.


Conditii specifice:

 

  • 1 post Inspector de specialitate gr. II ( specializarea peisagist )
  • 3 posturi muncitor calificat tr.III – specializarea: tâmplar, drujbist, conducător auto – tractorist

 

 Propunem următoarea bibliografie pentru postul de inspector gr.II :

- OUG nr.57/2019, privind codul administrativ ;
- Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane ;
- Tratat de Floricultură şi Arboricultură Ornamentală, de Magdalena Georgescu, Macici M. , Anastasiu C. Georgescu F. Si Elena Șelaru ;
- Tratat de Arboricultură Ornamentală , de Ana Felicia Iliescu.


Condiții generale:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.Datele de organizare ale concursului :

- 04.08.2021 – data publicării anunțului;
- 17.08.2021 ora 1500: data limită până la care se pot depune dosarele de concurs;
- 18.08.2021 ora 1200: selecția dosarelor;
- 27.08.2021 ora 1000: proba practică;
- 30.08.2021 ora 1000: proba scrisa pentru postul de Peisagist;
-Interviul, în termen de 4 zile lucrătoare de la proba practică si proba scrisa.


Afișarea rezultatelor se va face la sediul Serviciului Public de Administrarea Domeniului Public și Privat din Câmpulung, strada Maior Gâldău, nr. 9.
După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba practică și a interviului, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2021-09-16 17:57