Noutati

Convocari Consiliul Local
Gala Muzicii Usoare Romanesti
Concurs recrutare - Municipiul Campulung (10)
Anunt factura electronica
Concurs recrutare - Municipiul Campulung (9)
 Concurs recrutare 2022 - Municipiul Campulung (2)
 actualizat: 2022-02-22 14:32 

 

 

ANUNŢPrimăria Municipiului Câmpulung, județul Argeș, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de :

  • Șef serviciu, clasa I, grad profesional II – Serviciul Dezvoltare Urbană

 

Conditii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Condiţii specifice :
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de științe de inginerie civilă sau în ramura de științe juridice sau în ramura de științe administrative;
• master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minimum cinci ani;

 

A) Datele de organizare a concursului:
- data publicare anunț : 14.01.2022;
- perioada de depunere a dosarelor: 14.01 – 02.02.2022;
- perioada selecţiei dosarelor: 03 – 09.02.2022;
- proba scrisă : 15.02.2022, ora 11,00;
- proba interviu : în cel mult 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

 

B) Pentru concursul de recrutare funcţii publice de execuţie, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare :
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) cazierul judiciar;
i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2D la Hotărârea Guvernului nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la alineatul de mai sus, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 se pune la dispoziție candidaților de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare şi relații publice, în format letric.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

 

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează cu mențiunea “ADMIS” sau “RESPINS” însoțită de motivul respingerii dosarului la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung.
Probele de concurs “SCRIS” şi “INTERVIU” se notează cu puncte de la 1 la 100.
Punctajul necesar pentru promovarea fiecărei probe este de minim 70 puncte.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung sau la nr. de tel : 0248/512.820, fax 0248/510055, email : adrian.tutea@primariacampulung.ro sau la secretarul comisiei de concurs, dl Radu Gabriel-Avram, având funcţia de inspector.

Anexăm :
- Bibliografia;
- Fișa postului corespunzătoare funcțiilor publice de execuție întocmită şi aprobată în condițiile legii.

 

Fisa postului | | Bibliografie | | Formular de inscriere | | Borderou selectie dosare | 
Bordeoru rezultate proba scrisa | | Borderou rezultate finale |Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2022-08-08 18:58