Informatii

POCU 2014 - 2020
Telefoane utile
Comunicate
Realizari
Anunturi
Achizitii publice
Impozite si taxe
Educatia, sansa noastra
Informatii L 52/L 544
Promovare Campulung
Reabilitare D. Golescu
Proiect Kretzulescu
Proiect Regenerare Urbana
Reabilitare Carol I
Proiect Iluminat Public
Finantari nerambursabile
Selectie partener ZMC
Asociatia GAL Campulung Muscel
SDL 2021 - 2027
Acorduri de mediu
Buget Local
Situatii financiare
POCA 2014 - 2020
GDPR
Reabilitare Cladire Primarie
Urbanism
Proiect Ecosistem Digital
Proiect SARS-COV2
Proiect RO-MEDIU

Noutati

Convocari Consiliul Local
Gala Muzicii Usoare Romanesti
Concurs recrutare - Municipiul Campulung (10)
Anunt factura electronica
Concurs recrutare - Municipiul Campulung (9)
 Licitatie publica cu vanzare - Deseuri feroase

 

ANUNȚ DE VÂNZARE
PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE
A DEȘEURILOR FEROASE NEDEBITATE PROVENITE DIN MIJLOACE FIXE

 

Primaria Municipiului Campulung cu sediul în str. Negru Vodă nr. 127 Jud Argeș , organizează în data de 27.06.2022 ora 14.00 licitație publică deschisă cu strigare pentru vânzarea deșeurilor de fier vechi nedebitat rezultat din dezafectarea unor instalații care se află în incinta Centralei Termice Visoi C3 Str. Alexandru Cel Bun, Câmpulung Jud.Argeș.
Documentația de participare la licitația de vânzare a deșeurilor de fier vechi se va pune la dispoziția persoanelor fizice sau juridice autorizate de biroul Achiziții Publice, contra cost prin achitarea sumei de 50 lei pentru Caietul de Sarcini, și a taxei de participare în sumă de 100 lei, la caseria Primariei municipiului Câmpulung.

Relații suplimentare se pot obține la tel 0786403136 sau e mail: achiziții.publice@primariacâmpulung.ro persoana de contact Rozalia Popa
Obiectul licitației: Vânzarea a cca 11.000 kg deșeuri de fier vechi (cazane fier,deșeu fier rezultat din țevi, pompe, rezervoare, uși)etc.
Prețul de pornire al licitației este de 1.30 lei/ kg
Pasul de licitație in urcare este de 0,10 lei/ kg.
Criteriul de atribuire care se va utiliza este “ Prețul cel mai mare oferit lei/kg”.

Ofertele se vor transmite pâna în data de 27.06.2022 ora 12:00 la sediul Primariei municipiului Câmpulung sau pe adresa de email achizitii.publice@primariacampulung.ro
 

ultima actualizare: 2022-06-22 15:29

 Planul anual de achizitii publice

ACHIZITII PUBLICE
 
-----------------------2022-------------------------
 
 
 
-----------------------2020-------------------------
 
-----------------------2019-------------------------
 
ultima actualizare: 2022-05-06 11:52

 Licitatie publica cu vanzare

 

ANUNT ORGANIZARE LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE

 

Primaria Municipiului Campulung, cu sediul in Campulung, judetul Arges, str. Negru Voda nr.127, CUI 4122361, organizeaza la sediul primariei in data 04.04.2022, ora 12.00,

 • LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE PENTRU VANZARE DESEURI FIER VECHI

 

Cantitatea estimata 8300 kg.

 • La licitatie pot participa persoane fizice si juridice.
 • Documentatia de licitatie poate fi ridicata de la primaria Campulung, Compartiment investitii si implementare contracte, dupa achitarea in numerar la caseria institutiei sau prin virament bancar a sumei de 50 lei.
 • Taxa de participare la licitatie – 100 lei
 • Pretul de pornire a licitatiei – 1.30 lei/kg
 • Detalii suplimentare se pot obtine la sediul primarie Campulung, persoana de contact ing. Roxana Tatulescu, tel.0278/510410
   
ultima actualizare: 2022-03-30 14:11

 Invitatie de participare - Servicii Juridice

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

 

Achiziţionare servicii în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect: SERVICII JURIDICE


În temeiul prevederilor art.7 alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, Municipiul Câmpulung, cu sediul în Câmpulung, str. Negru Vodă nr 127, cod poştal:115100, telefon:0248-511034, fax:0248-510055, E-mail: primarie@primariacampulung.ro, în calitate de Autoritate Contractantă, intenţionează să achiziţioneze SERVICII JURIDICE conform cerinţelor solicitate.
Hotărârea Consiliului Local nr.16 din 31.01.2022Cod clasificare CPV: 79100000-5 - “Servicii juridice“
Modalitatea de atribuire: Procedură Operaţională privind Achiziţia de Servicii Juridice
Cod: PO 08.02.14

Sursa de finanţare: Buget local

 

Detalii Invitaţie de participare:
Date de identificare ale beneficiarului serviciilor juridice: MUNICIPIUL CÂMPULUNG
Locul de prestare a serviciilor juridice: Raza teritorială a instanţelor de judecată
Valoarea totală estimată a achiziţiei publice: 18.000,00 lei fără TVA
 

| Invitatie de participare |

ultima actualizare: 2022-03-10 17:17

 Acizitii publice - Invitatie de participare serv j..

 


INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Achiziţionare servicii în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică
având ca obiect: SERVICII JURIDICE

 


În temeiul prevederilor art.7 alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, Municipiul Câmpulung, cu sediul în Câmpulung, str. Negru Vodă nr 127, cod poştal:115100, telefon:0248-511034, fax:0248-510055, E-mail: primarie@primariacampulung.ro, în calitate de Autoritate Contractantă, intenţionează să achiziţioneze SERVICII JURIDICE conform cerinţelor solicitate.
Hotărârea Consiliului Local nr.96 din 30.06.2021

 • Cod clasificare CPV: 79100000-5 - “Servicii juridice“
 • Modalitatea de atribuire: Procedură Operaţională privind Achiziţia de Servicii Juridice
 • Cod: PO 08.02.14
 • Sursa de finanţare: Buget local

Detalii Invitaţie de participare:

 • Date de identificare ale beneficiarului serviciilor juridice: MUNICIPIUL CÂMPULUNG
 • Locul de prestare a serviciilor juridice: Raza teritorială a instanţelor de judecată
 • Valoarea totală estimată a achiziţiei publice: 18.000,00 lei fără TVA

 

| Invitatie de participare | | Model contract

 

 

ultima actualizare: 2021-10-11 12:58

 Anunt de participare - Concert 500

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE
Servicii organizare: Concert 500 – Zilele Municipiului Câmpulung din
cadrul evenimentului cultural:„Câmpulung 500- Capitala Scrisului Românesc”

 

 

In temeiul prevederilor art.111, alin.(1) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, Municipiul Câmpulung, cu sediul în Câmpulung, str. Negru Vodă nr. 127, cod poştal:115100, telefon:0248-511034, fax:0248-511036,
e-mail:primarie@primariacampulung.ro, în calitate de autoritate contractantă, achiziţionează Servicii de organizare de evenimente culturale ce fac parte din Anexa nr.2 la Legea nr.98/2016, conform cerinţelor din documentaţia de atibuire.

Modalitatea de atribuire: Procedură internă proprie
Sursa de finanţare: Buget local
Tip anunţ: Anunţ de participare
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitiei: Servicii organizare: Concert 500 – Zilele Municipiului Câmpulung din cadrul evenimentului cultural:„Câmpulung 500- Capitala Scrisului Românesc”

 

Cod clasificare CPV: 79952100-3 Servicii de organizare de evenimente culturale

Descrierea contractului: Achiziţionare Servicii organizare: Concert 500 – Zilele Municipiului Câmpulung din cadrul evenimentului cultural:„Câmpulung 500- Capitala Scrisului Românesc” conform cerinţelor din documentaţia de atribuire, respectiv: Caiet de sarcini, Fişă de date, Model de Contract şi Formulare, disponibile pe site-ul instituţiei - www.primariacampulung.ro, secţiunea Informaţii - Achiziţii Publice.
Valoarea totală estimată a contractului Servicii de organizare de evenimente culturale este de 639.625,00 lei fără TVA.

Condiţii contract: Serviciile organizare: Concert 500 – Zilele Municipiului Câmpulung din cadrul evenimentului cultural:„Câmpulung 500- Capitala Scrisului Românesc”se vor achiziţiona conform documentaţiei de atribuire. Ofertantul câştigător se va prezenta la sediul autorităţii contractante după comunicarea referitoare la atribuirea contractului, în vederea semnării acestuia. Executarea contractului începe după semnarea contractului de ambele părţi.

Condiţii de participare: Conform Documentaţiei de atribuire.

Ofertanţii vor depune/transmite pe adresa autorităţii contractante: Primăria Municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr.127, judeţul Argeş, cod poştal 115100, Registratură (demisol) cu Scrisoare de înaintare, oferta conţinând documentele referitoare la calificare, documentele propunerii tehnice şi pe cele ale propunerii financiare, aşa cum s-a solicitat la Cap.IV.4.3.- Modul de prezentare a ofertei din Fişa de date a achiziţiei.


Criteriul de atribuire: Atribuirea se va face pe baza criteriului:“preţul cel mai scăzut”.

Termen limită de depunere oferte: 21.07 ora 10.00
Deschiderea ofertelor: 21.07.2021 ora 10.30

Informatii suplimentare: Solicitările de clarificări vor fi transmise de către operatorii economici interesaţi pe adresa de e-mail achizitii.publice@primariacampulung.ro
Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate ataşat Anunţului publicat pe site-ul instituţiei http://www.primariacampulung.ro.
Achiziţia se finalizează cu încheierea unui contract de servicii.

 

| Anunt de participare | | Caiet de sarcini | | Fisa de date | | Contract de servicii - model | | Nota justificativa | | Formular 1 | | Formular 2
| Formular 3 | | Formular 4 | | Formular 5 | | Formular 6 | | Formular 7 | | Formular 8 | | Formular 9 | | Formular 10 | | Formular 11 |
| Formular 12 | | Formular 13 | | Formular 14 | | Formular 15 | | Formular 16 |  

 

ultima actualizare: 2021-07-15 13:47

 Anunt de participare cu oferta

 

Anunț de participare cu ofertă pentru investiția

ÎNLOCUIRE REȚELE DE APĂ PE STRADA DRĂCEȘTI


Municipiul Câmpulung solicită operatorilor economici interesați, depunerea de oferte pentru investiția mai sus menționată, conform documentației atașate. Ofertele pot fi depuse până vineri 14 Mai ora 1530 la adresa achizitii.publice@primariacampulung.ro sau în plic închis la registratura primăriei. Persoana de contact Sorin Bălășcan tel. 0742091259

 

| Caiet de sarcini | | Tema de proiectare | | Contract de proiectare si executie lucrari | | Formular de oferta
| Informare finalizare procedura |

 

ultima actualizare: 2021-05-18 10:04

 Comunicat - Anulare achzitie directa

 

COMUNICARE
anulare achiziție directă
Servicii de spălare a automobilelor și servicii similare

 


Prin prezenta vă comunicăm că achizitia directă conform anunțului nr. 1888 / 15.01.2021 având ca obiect achiziționarea ,, Servicii de spălare a automobilelor și servicii similare’’, a fost anulată, încetand astfel obligațiile pe care ofertanții le-au creat prin depunerea ofertei.
Prin urmare în baza art.212 alin 1) lit c) din legea 98/2016 privind achizițiile publice se anulează prezenta cumpărare directă.
Achiziția direcă având ca obiect ,, Servicii de spălare a automobilelor și servicii similare’’, va fi reluată în conformitate cu prevederile legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

 

 

ultima actualizare: 2021-01-28 11:29

 Anunt - Achizitie servicii spalatorie auto


ANUNȚ
achizitie servicii de spalare a automobilelor

 


Primaria Municipiului Campulung intentioneaza sa achizitioneze servicii de spalare auto interior – exterior, Cod CPV 50112300-6 – Servicii de spălare a automobilelor si servicii similare prin achiziție directă, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art.43 din H.G. nr. 395/2016.
Valoare totala estimata a contractului este de 6 000 Ron fara TVA.
Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de servicii. Durata contractului de servicii va fi până la data de 31.12.2021.
Oferta dumneavoastră de pret va cuprinde tarifele pentru urmatoarele categorii de servicii spalare auto dupa cum urmeaza :

 • spalat interior- ....lei/ buc,
 • spalat exterior- ....lei/buc,
 • spalat interior – exterior – .....lei/buc

Oferta va fi depusa până la data de 20.01.2021 la Registratura Primariei Campulung.
Va fi declarata castigatoare oferta ale carui tarife pentru fiecare categorie de spalari auto are „pretul cel mai scazut” prin insumarea preturilor unitare.

 

 

ultima actualizare: 2021-01-18 09:30

 Invitatie de participare Servicii Juridice

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Achiziţionare servicii în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică
având ca obiect: SERVICII JURIDICE

 


In temeiul prevederilor art.7 alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, Municipiul Câmpulung, cu sediul în Câmpulung, str. Negru Vodă nr 127, cod poştal:115100, telefon:0248-511034, fax:0248-511036, E-mail:campulung@muscel.ro, în calitate de Autoritate Contractantă, intenţionează să achiziţioneze SERVICII JURIDICE conform cerinţelor solicitate.
Hotărârea Consiliului Local nr.120 din 28.10.2020
Hotărârea Consiliului Local nr. 144 din 26.11.2020

Cod clasificare CPV: 79100000-5 - “Servicii juridice“
Modalitatea de atribuire: Procedură Operaţională privind Achiziţia de servicii juridice
Sursa de finanţare: Buget local

 

Detalii Invitaţie de participare:
Date de identificare ale beneficiarului serviciilor juridice: MUNICIPIUL CÂMPULUNG
Locul de prestare a serviciilor juridice: Raza teritorială a instanţelor de judecată
Valoarea totală estimată a achiziţiei publice: 22.000,00 lei lei fără TVA

 

| Invitatie de participare |

ultima actualizare: 2021-01-12 13:54

 Anunt participare licitatie publica deschisa

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIA PUBLICĂ DESCHISĂ

pentru închirierea spatiului situat la parterul imobilului din Municipiul Câmpulung, judetul Arges,
str. Negru Vodă, nr. 107 ( fost spatiu asigurari)

 

 

 

 1. Denumire concendent: Municipiul Câmpulung,Cod fiscal : 4122361,str. Negru Vodă, nr. 127, cod115100, Câmpulung Muscel, judeţul Argeş,telefon : 0248-511034, Fax: 0248-511036, email : campulung@muscel.ro , persoana de contact ing. Roxana Tatulescu, tel. 0248/511034.
 2. Informatii generale privind obiectul licitatiei : Spatiul care se propune a se închiria se află situat la parterul imobilului situat în Municipiul Câmpulung, judetul Arges, str. Negru Vodă, nr. nr. 107 ( fost spatiu asigurari) si se află în zona centrală a Municipiului Câmpulung.
 3. Informatii privind documentatia de atribuire: Documentatia de atribuire se ridica de la Primaria Municipiului Campulung, Compartiment investitii-achizitii. Costul documentatiei este de 50 lei si poate fi achitat prin depunere la casieria unitatii sau prin virament bancar.
  Data limita pentru solicitarea clarificarilor : 06.03.2020, ora 15:00
 4. Informatii privind ofertele:
  a) Data limită pentru depunerea ofertelor : 12.03.2020, ora 930.
  b) Adresa unde se depun ofertele : Primăria Câmpulung, str. Negru Vodă, nr.127, cod 115100, judeţul Argeş, registratura.
  c) Ofertele se depun in 2 ex .
 5. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor : 12.03.2020, ora 10:00, Primăria Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, judeţul Argeş
 6. Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de concesiune, sunt de competenta instantei judecatoresti de drept comun, in termen de 10 zile
 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii 18.02.2020.

 

 

 

ultima actualizare: 2020-02-26 09:34

 Anunt Concesionare Serviciul Public de Transport

 

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIA PUBLICA DESCHISA
pentru concesionare

SERVICIU TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CALATORI

 

 

1. Denumire concendent: Municipiul Campulung, Cod fiscal : 4122361, str. Negru Voda, nr. 127, cod 115100, Campulung Muscel, judetul Arges, telefon : 0248-511034, Fax: 0248-511036, email : investitii_pmc@yahoo.com , persoana de contact ing. Liviu-Daniel Popescu, tel. 0248/511034.

 

2. Informatii generale privind obiectul licitatiei : Transport public de calatori pe teritoriul administrativ al municipiului Campulung pe urmatoarele trasee:

 • Traseul 1 Visoi –Piata-Colegiul Carol;
 • Traseul 2 Grui – Piata – Colegiul Carol;
 • Traseul 3 Piata – Marcus;
 • Traseul 4 Piata – Valea Romanestilor.

Transportul public de calatori pe traseele enumerate mai sus se va efectua conform prevederilor din caietul de sarcini, în conditii de calitate, siguranta, regularitate si eficienta.

 

 

ultima actualizare: 2019-11-28 09:58 citeste mai mult 

 Anunt de participare la licitatie

 

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIA PUBLICA DESCHISA

pentru inchirierea spatiului situat la parterul imobilului din Municipiul Campulung, judetul Arges,
str. Negru Voda, nr. 121A, bl. A9, sc. B

 

 


1. Denumire concendent: Municipiul Campulung,Cod fiscal : 4122361,str. Negru Voda, nr. 127, cod
115100, Campulung Muscel, judeţul Argeş,telefon : 0248-511034, Fax: 0248-511036, email : campulung@muscel.ro , persoana de contact ing. Roxana Tatulescu, tel. 0248/511034.

 

2. Informatii generale privind obiectul licitatiei : Spatiul care se propune a se inchiria se afla situat la parterul imobilului situat in Municipiul Campulung, judetul Arges, str. Negru Voda, nr. 121A, bl. A9, sc. B si se afla in zona centrala a Municipiului Campulung.

 

ultima actualizare: 2019-11-20 13:01 citeste mai mult 

 Contracte achzitii publice
ultima actualizare: 2019-10-20 09:45

 Anunt participare licitatie publica


ANUNT DE PARTICIPARE

la licitatia publica deschisa cu strigare

 

Inchirierea spatiului comercial situat in Campulung, judetul Arges,
str.Negru Voda nr.121A, bl.A9, sc.B

 1. Denumirea organizatorului licitatiei: Municipiul Campulung, Cod fiscal : 4122361,str. Negru Voda, nr. 127, cod 115100, Campulung Muscel, judetul Argeş,telefon : 0248-511034, Fax : 0248-511036, email : campulung@muscel.ro
 2. Procedura aplicata: licitatie publica cu strigare
 3. Obiectul licitatiei “Inchirierea spatiului comercial situat in Campulung, judetul Arges, str.Negru Voda nr.121A, bl.A9, sc.B” cu o suprafata 24.84 mp, din care:
  - birou – 17.48 mp
  - ½ cota parte din holul de acces – 7.36 mp
 4. Criteriul de atribuire : Pretul cel mai mare oferit lei/luna.
 5. Data limita pentru depunerea ofertelor : 14.03.2019, ora 1500. Ofertele se depun la Primaria Campulung, str. Negru Voda, nr.127, cod 115100, judetul Argeş, registratura.
 6. Data desfasurarii licitatiei : 14.03.2019, ora 1530. Licitatia se va desfasura la Primaria Campulung, str. Negru Voda, nr.127, cod 115100, judetul Argeş.
 7. Documentele de participare/caietul de sarcini si alte informatii suplimentare se pot obtine de la Primaria Municipiului Campulung, Compartiment investitii achizitii , persoana de contact ing. Roxana Tatulescu, tel. 0248/511034; 0248/510410
ultima actualizare: 2019-02-20 12:54


Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2022-08-08 18:58