Noutati

Anunt - Lucrari de reparatii
Comunicat - Taxa salubritate
Comunicat Impozite si Taxe 2017
Amenzi, somatii, titluri executorii
Impozite si taxe - informatii generale

Campulung

Asezare geografica
Istorie veche
Istorie Medievala
Istorie Moderna
Scriitori musceleni
Pictura, sculptura, arhitectura
Istorici in Muscel
Dascali in Campulung
Alte domenii
Cetateni de onoare
Orase infratite
Lista monumente
Mediul de afaceri

Primaria

Structura organizatorica
Cod de etica
Organigrama
Conducere
ROF
ROI
Regulament evaluare manageri cultura
Audiente

Evenimente

Zilele Municipiului Campulung
Calendar sportiv
Document.Art
Rally Corss
Trofeul Muscelului
VTM
Atelierul de Arhitectura
Calendar cultural
Arminden Muscelean
1 Iunie
Festivalul de Umor
Tabara de matematica
Festivalul Carpati
Sarbatori de Iarna
Tabara nationala de creatie
Festivalul de rock - POSADA
Gala premiilor APL.H
Sf. Valentin - 50 ani
Stars of song
Inverness - Scotia
Procesiune
Off Road
8 Martie
Festivalul Rapsodii de Toamna
Cooperare China
Colaborare Marea Britanie
Vizita presedinte

Documente

Declaratii de avere
Autorizatii taxi
Certificate de urbanism
Autorizatii de construire
Acte necesare
Formulare on-line
Debitori, amenzi, somatii
 
 Anunt - Lucrari de reparatii

 

ANUNT
 

Primaria Municipiului Campulung intentioneaza sa execute lucrari de reparatii curente la o serie de imobile si apartamente pe care le are în proprietate. Potentialii ofertanti pot depune oferta de pret pâna la data 17.01.2017 ora 15.00 oferta trebuie întocmita pentru toate imobilele/apartamentele.
Vizitarea amplasamentelor este obligatorie si se va face in data 16.01.2017 ora 10.00
Persoana de contact – Chirvasiu Cristina – tel. 0248 511034.

Ofertele se vor transmite pe fax la nr. 0248511036 sau pe e-mail la adresa investitii_pmc@yahoo.com. sau se pot depune la registratura unitatii. Operatorul economic ofertant trebuie sa posede un certificat digital valid care sa ateste înregistrarea în Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP).Finalizarea achizitiei se va face prin cumparare directa din Catalogul Electronic SEAP de pe www.e-licitatie.ro.

 

| Imobile de reparat | | Anunt anulare procedura |

ultima actualizare: 2017-01-17 14:11

 Comunicat - Taxa salubritate

Comunicat
 

Aducem la cunostiinta contribuabililor care beneficiaza de Serviciul local de salubritate al Municipiului Campulung ca prin HCL nr. 98/28.12.2017 s-a instituit taxa speciala de colectare, transport si depozitare gunoi menajer , taxa ce se incaseaza incepind cu 01.02.2017, la casieria institutiei noastre.
Nivelul taxei speciale de colectare, transport si depozitare gunoi menajer este de 7.50 lei/luna/persoana, iar platitori sunt persoanele fizice care detin locuinte/case de vacanta in Campulung si beneficiaza de serviciul de colectare, transport si depozitare, care au avut sau nu incheiat un contract de prestari servicii cu SC Financiar Urban SRL .
Taxa speciala de colectare ,transport si depozitare gunoi menajer , se instituie incepind cu data de 01.01.2017 in baza declaratiei de impunere depusa de contribuabil pina in data de 31.03.2017.
In cazul nedepunerii declaratiei de impunere obligatia de plata a taxei va fi stabilita din oficiu.
Taxa speciala de colectare, transport si depozitare gunoi menajer se plateste trimestrial astfel:

 • pentru trimestrul I – termen de plata 31.03.2017;
 • pentru trimestrul II – termen de plata 30.06.2017;
 • pentru trimestrul III – termen de plata 30.09.2017;
 • pentru trimestrul IV – termen de plata 20.12.2017;

Pentru neachitarea taxei taxei speciale de colectare, transport si depozitare gunoi menajer la termenele scadente de plata, contribuabilii datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere in procent de 1% pe luna, pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepind cu ziua imediat urmatoare a termenului scadent, pana la data achitarii sumei datorate inclusiv.
Plata taxei se poate face la casieria institutiei, atat in numerar cat si prin intermediul cardurilor bancare.
Taxa speciala de colectare, transport si depozitare gunoi menajer nu se datoreaza de catre :
a) veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
b) persoanele prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si persoanele fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate si reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor încadrati în gradul I de invaliditate.
Scutirea se acorda persoanelor în cauza, dupa ce depun declaratia de impunere, insotita de documentele care dovedesc una din situatiile de mai sus.
Refuzul contribuabililor de a se prezenta la sediul organul fiscal, in vederea depunerii declaratiei privind stabilirea taxei speciale de colectare ,transport si depozitare gunoi menajer de salubrizare, se sanctioneaza cu amenda , conform prevederilor legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal.
Modelul declaratiei de impunere se regaseste anexat prezentului comunicat si se depune la regitratura institutiei.

 

| Declaratie de impunere |

ultima actualizare: 2017-01-13 12:29

 Comunicat Impozite si Taxe 2017

 

Comunicat


Impozitul pe cladiri, impozitul pe terenuri si impozitul pe mijloacele de transport datorate de contribuabili persoane fizice si juridice pentru anul fiscal 2017, se poate plati în doua rate egale pana la data de:

 • 31 martie 2017, inclusiv;
 • 30 septembrie 2017, inclusiv.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, impozitului pe terenuri, impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru întregul an fiscal 2017, de catre persoanele fizice si jurice, pana la data de 31 martie 2017 inclusiv, se acorda o bonificatie de 10%.
Prin plata cu anticipatie se întelege stingerea obligatiei de plata a impozitului datorat aceluiasi buget local în anul fiscal 2017, integral, pana la data de 31 martie 2017 inclusiv.
Impozitul anual, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.
Totodata aducem la cunostiinta contribuabililor ca pot efectua plata impozitelor, taxelor, amenzile, chiriile si accesoriile acestora si prin intermediul cardurilor bancare.

 

ultima actualizare: 2017-01-13 12:28

 Comunicat TAXI 2017


COMUNICAT
 

Primaria Municipiului Campulung face cunoscut tuturor detinatorilor de autorizatii taxi ca în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare, functionare si autorizare a serviciului public de transport persoane în regim de taxi si a Legii nr. 38/2003 cu modificarile ulterioare, în perioada 16.01.2017 – 31.01.2017, au obligatia depunerii documentelor în vederea reautorizarii.


Documentele necesare:
a) Cerere de preschimbare a autorizatiilor taxi vizata la Serviciul Impozite si Taxe al Primariei Campulung (Cam. 30);
b) Certificatul de înregistrare ca transportator si Certificatul Constatator eliberate de Oficiul Registrulului Comertului Arges;
c) Cazierul fiscal al transportatorului eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice Arges;
d) Certificatul de competenta profesionala a managerului de transport în regim de taxi pentru transportatorul persoana juridica sau asociatie familiala;
e) certificatele de cazier judiciar ale conducatorilor auto si, dupa caz, ale managerului de transport în regim de taxi, din care sa rezulte ca aceasta nu a fost condamnata pentru: infractiuni contra sigurantei pe drumurile publice, infractiuni privind traficul si consumul de droguri, infractiuni contra vietii, sanatatii si integritatii corporale, infractiuni privind traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, infractiuni contra libertatii si integritatii sexuale, infractiuni contra patrimoniului;
f) Autorizatia de transport public de persoane în regim de taxi;
g) Cartea de identitate a autovehiculului;
h) Certificatul de înmatriculare al autovehiculului cu inspectia tehnica periodica valabila;
i) Certificatul de agreare eliberat de RAR, privind utilizarea autovehiculului;
j) Buletin verificare metrologica;
k) Contractul de leasing (daca este cazul);
l) Asigurare calatori si bagajele acestora;
m) Asigurare de raspundere civila auto;
n) Contract prestari servicii de dispecerat taxi;
o) Pentru soferii angajati: Contract individual de munca cu numarul din REVISAL, Certificat de atestare profesionala a conducatorului auto, Permis de conducere, Act de identitate;
p) Adeverinta eliberata de Directia Generala a Finantelor Publice Arges din care sa reiasa ca nu a avut activitatea suspendata în anul 2016 si nu exista o astfel de solutionare în curs;
q) Raport tarife emis de aparatul de marcat electronic fiscal.

 

Documentele vor fi prezentate într-un dosar de încopciat, din carton, zilnic, între orele 830 - 1330 , stampilate si semnate pentru conformitate.
În caz de neconcordanta între documentele prezentate precum si lipsa unui document din cele solicitate, sau în cazul în care documentele prezentate nu sunt în termenele de valabilitate precizate în lege, autorizatiile taxi respective si ecusoanele aferente se suspenda conform legii.
Dupa data limita stabilita pentru depunerea documentelor, autorizatiile taxi pentru care nu s-au depus documentele solicitate, acestea vor fi de asemenea suspendate de autoritatea de autorizare, conform prevederilor legale.
Relatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul de Transport Public Local (Cam 14).

 

PRIMAR,

Ioan-Liviu TAROIU

 

| Cerere preschimbare PFA | | Cerere preschimbare PJ |

ultima actualizare: 2017-01-05 15:13

 Comunicat tichete sarbatori

COMUNICAT
 

Avand în vedere completarea HCL nr 92/14.12.2016, in sedinta Consiliului Local Campulung din data de 28.12.2016, va informam ca se vor acorda tichete sociale cu valoare nominala de 50 lei, cu ocazia Sarbatorilor de Craciun beneficiarilor de venit minim garantat (titular dosar si membrii familiei).

Tichetele se vor distribui în data de 29.12.2016, pana la ora 14.00 la sediul Serviciului Public de Asistenta Sociala Campulung.

 


           Primar,                                         Director executiv,
  Liviu Ioan Taroiu                                     Catalin Badita
 

ultima actualizare: 2016-12-29 09:45

 Comunicat - Tichete sociale


COMUNICAT
 

Prin prezenta va informam ca în conformitate cu HCL nr. 92 din 14.12.2016, cu ocazia Sarbatorilor de Craciun, se vor acorda tichete sociale în valoare nominala de 50 de lei.
Beneficiarii sunt persoane cu probleme sociale cu domiciliul în municipiul Campulung care îndeplinesc urmatoarele conditii la data acordarii:

 • persoane fara niciun venit (cu exceptia beneficiarilor de venit minim garantat si alocatie pentru sustinerea familiei);
 • pensionari – persoane singure ale caror venituri cumulate sunt mai mici sau egale cu suma de 500 lei;
 • copii cu handicap grav, accentuat si mediu;
 • someri neindemnizati.

Cererile de acordare se gasesc la sediul Serviciului Public Asistenta Sociala din str. Matei Basarab, nr.66, Campulung.
La depunere, cererile vor fi însotite de urmatoarele documente:

 • persoane fara niciun venit (cu exceptia beneficiarilor de venit minim garantat si alocatie pentru sustinerea familiei) – adeverinta ANAF si copie act identitate;
 • pensionari – persoane singure ale caror venituri cumulate sunt mai mici sau egale cu suma de 500 lei – cupon pensie si copie act identitate;
 • copii cu handicap grav, accentuat si mediu – certificat încadrare în grad de handicap si copie act identitate copil si reprezentant legal al acestuia;
 • someri neindemnizati – adeverinta ALOFM Campulung si copie act identitate.

Distribuirea tichetelor se va face prin Serviciul Public de Asistenta Sociala Campulung, în limita numarului aprobat prin HCL nr.92/14.12.2016, respectiv 600 de tichete sociale.

 

          Primar,                                    Director executiv,
Liviu Ioan Taroiu                               Catalin Badita
 

ultima actualizare: 2016-12-19 12:45

 Anunt concurs - consilier juridic


A N U N T


MUNICIPIULUI CAMPULUNG organizeaza concurs de recrutare, la sediul din strada Negru Voda nr. 127, pentru ocuparea functiei contractuale vacante:

 • CONSILIER JURIDIC gradul II din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local, pe perioada nedeterminata, cu urmatoarele conditii:

 

 

| Fisa postului | | Bibliografie |

ultima actualizare: 2016-12-15 09:52 citeste mai mult 

 
Primar - Taroiu Ioan Liviu

 Portal de turism


 Bazinul de inot

 Administratia Pietelor

Proiect Kretzulescu

 Primaria Campulung
  Taxe si impozite
  Tur virtual
  Campulung de sus
 Adrese utile
  Guvernul Romaniei
  Camera Deputatilor
  Senatul Romaniei
  Presedintie
  Prefectura Arges
 Invatamant

  Colegiul Carol
  Colegiul Tehnic
  Scoala Nanu Muscel
  Scoala Nationala "Oprea Iorgulescu"

 Media
  Muscel TV - Sport
  Orion FM
  Info 3D
 Cultura

  Galeria Arta
  Monografia
  Chipuri de odinioara
  Scrinul cu amintiri

 Pensiuni
   Pensiunea Anomis
   Pensiunea Elyon
   Pensiunea Hangita
   Pensiunea Alina
 Societati

 Campulung Industrial Park

 

Pro Patrimonio

 

 Fundatia Pro Patrimonio

 

Harta  Campulung

 

Harta digitala a
municipiului Campulung 

 

 VTM

 


 P

Trofeul Muscelului

 

 

Strategia Nationala Anticoruptie

 


 

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2017-01-17 14:11