Acte necesare

PRIMăRIA MUNICIPIULUI CâMPULUNG

Acasă > Acte necesare

Acasă > Acte necesare

ACTE NECESARE

ACTE NECESARE

Compartiment Autorizări și Autorizații de Funcționare
1. Autorizația de funcționare pentru prestarea de servicii funerare

Condiții pentru operatorii economici:

 • au capacitatea financiară și profesională necesară;
 • nu au datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul local;
 • dispun de spațiul corespunzător pentru desfășurarea obiectului de activitate în condiții decente.

    Documente necesare:

 • documentele care atestă faptul că personalul angajat cu atribuții în prestarea de servicii funerare, pregătirea cadavrului și efectuarea de îngrijiri mortuare are competențele specifice necesare, conform prezentelor norme. Se exceptează de la cerința de competență specifică persoanele care lucrează în contabilitate, agenți de marketing, șoferi, persoane care execută/decorează monumente funerare sau comercializează obiecte funerare;
 • dovada că prestatorul de servicii funerare are cel puțin 3 angajați, astfel:
  • un tanatopractor cu diplomă de absolvire a programului de formare teoretică și practică în urma căruia a obținut dreptul de liberă practică, în conformitate cu prezentele norme, angajat cu contract de muncă, cu dreptul de a completa și semna certificatul de îmbălsămare, conform formularului din anexa nr. 3 la Normele tehnice și sanitare aprobate prin H.G. nr. 741/2016;
  • minimum 2 persoane angajate cu normă întreagă, cu atribuții în efectuarea transportului decedatului;
 • nu are datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul local și are constituit fondul de garantare*;
 • dovada deținerii spațiului corespunzător pentru desfășurarea obiectului de activitate, respectiv copie a autorizației sanitare de funcționare emise de Direcția de Sănătate Publică Argeș;
 • dovada deținerii a cel puțin un autovehicul pentru transport cadavre, conform specificațiilor pct. 3 din Anexa nr. 2 la Normele tehnice și sanitare aprobate prin H.G. nr. 741/2016; pentru ceremonia de înmormântare va fi folosit un autovehicul de paradă funerar, în proprietate sau închiriat, care va respecta prevederile pct. 2 din Anexa nr. 2;
 • contract cu firme specializate pentru colectarea deșeurilor menajere și a deșeurilor rezultate din activitatea de îmbălsămare/tanatopraxie, asimilabile deșeurilor medicale;

*Constituie fond de garantare:

 • suma depusă într-un cont special la banca la care operatorul economic are deschis contul curent;
 • garanția bancară sau asigurarea de malpraxis încheiată la valoarea fondului de garantare stabilit prin Hotărâre a Guvernului.
2. Autorizație de funcționare pentru activități comerciale
 • Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare / formular-tip
 • Act identitate reprezentant legal
 • Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului
 • Certificatul constatator pentru punctul de lucru conform Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerţului cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Dovada deţinerii legale a spaţiului, releveul spaţiului şi avizul comisiei din cadrul Primăriei privind aprobarea desfăşurării activităţii în spaţiul respectiv;
 • Avizul Serviciului administrare venituri persoane fizice și juridice din cadrul Primăriei Câmpulung;
 • Acorduri, avize, autorizaţii, licenţe ale instituţiilor de specialitate, după caz, în condiţiile legii, în funcţie de codul CAEN, pentru fiecare locaţie în care se desfăşoară activitatea;
 • Dovada achitării taxei pentru autorizare;
 • Avizul/acordul Asociaţiei de Proprietari şi/sau acceptul proprietarilor direct afectaţi cu care se învecinează, pe plan orizontal şi vertical, în cazul condominiilor sau, după caz, autorizaţia de construire eliberată pentru schimbarea de destinaţie a spaţiului, cu excepţia cazurilor în care în extrasul de carte funciară există menţiunea că este spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;
 • Contractul de apă şi salubrizare încheiat cu operatorul licenţiat;
 • Acordul vecinilor (pe orizontală și verticală), exprimat în formă autentică, pentru unitatea care solicită orar de funcționare după orele 22:00;
 • Contractul încheiat cu o firmă de pază şi protecţie și dovada montării camerelor de supraveghere, pentru unitatea care solicită orar de funcționare după orele 22:00.
3. Autorizație taxi
 • Autorizația de Transport Public de Persoane în Regim de Taxi – în original (pentru vizare);
 • Adeverință Taxe și Impozite Primărie (Camera 23 și Camera 24) – original;
 • Buletin de verificare metrologică – copie;
 • Bon fiscal din care să reiasă noile tarife;
 • Certificat de agreare privind utilizarea autovehiculului – original + copie;
 • Talonul mașinii cu inspecția tehnică – original + copie;
 • Cartea de identitate a vehiculului – original + copie;
 • Contract de muncă – original + copie;
 • Asigurare călători și bagaje;
 • Asigurare RCA – copie;
 • Contract de dispecerat – original + copie;
 • Certificat de atestare profesională a conducătorului auto – original + copie;
 • Permis de conducere;
 • Buletin / C.I. – copie.
4. Certificat de înregistrare a vehiculelor pentru care există obligația înregistrării
 • Cerere-tip;
 • Actul de identitate al solicitantului, în cazul persoanelor fizice sau documentul care atestă dobândirea personalității juridice, în copie;
 • Documentul care atestă dreptul de proprietate asupra vehiculului sau, după caz, un drept de folosință asupra acestuia, în limba română (factură, contract de vânzare, contract de leasing sau închiriere etc.);
 • Cartea de identitate a vehiculului – la înregistrarea mopedelor, troleibuzelor, tractoarelor agricole sau forestiere, remorcilor agricole sau forestiere;
 • Atestatul tehnic – la înregistrarea mașinilor autopropulsate, eliberate de Regia Autonomă ”Registrul Auto Român”;
 • Dovada efectuării inspecției tehnice periodice în termenul de valabilitate al acesteia-excepție în cazul mașinilor
  autopropulsate cu o viteză maximă constructivă care un depășește 25 km/h, tramvaielor, vehiculelor cu tracțiune animală;
 • Dovada asigurării obligatorie RCA-excepție vehiculele cu tracțiune animală;
 • Dovada asigurării parcării vehiculului într-un spațiu adecvat, deținut in condițiile legii (după caz);
 • Dovada plății contravalorii certificatului de înregistrare (chitantă, ordin de plată);
 • Dovada plății contravalorii plăcuței sau plăcuțelor cu numărul de înregistrare;
 • Dovada faptului că vehiculul este radiat din circulație, în cazul unei înregistrări anterioare.
5. Viză autorizație de funcționare pentru activități comerciale - pe loc
 • Autorizația de funcționare (original),
 • Declarație pe proprie răspundere/ formular-tip,
 • Dovada achitării taxei pentru viză autorizație de funcționare.
6. Formulare
Descarcă fișierul
Cerere-tip pentru eliberare autorizație de funcționare pentru activități comerciale [PDF][DOC]
Descarcă fișierul
Cerere-tip pentru eliberare autorizație de funcționare pentru prestarea serviciilor funerare [PDF][DOC]
Descarcă fișierul
Cerere-tip pentru eliberare card-legitimație de parcare pentru persoanele cu dizabilități [PDF][DOC]
Descarcă fișierul
Cerere-tip pentru modificare autorizație de funcționare [PDF][DOC]
Descarcă fișierul
Cerere-tip pentru prelungire sau vizare autorizație de funcționare [PDF][DOC]
Descarcă fișierul
Cerere-tip pentru viză anuală autorizație transport pentru persoane fizice [PDF][DOC]
Descarcă fișierul
Cerere-tip pentru viză anuală autorizație transport pentru persoane juridice [PDF][DOC]
Descarcă fișierul
Cerere-tip pentru înregistrare-radiere vehicule pentru care există obligativitatea înregistrării [PDF][DOC]
Serviciul Administrare Venituri Persoane Fizice
1. Eliberare certificat fiscal
 • Cerere-tip
 • Copie BI/CI
 • Taxă eliberare (la Casieria Primăriei, camera 30)

Note:

*Cererile și declarațiile-tip pot fi procurate de la cam. 24.

*Termenul de declarare pentru dobândirea de clădiri, terenuri sau mijloace de transport este de 30 de zile calendaristice.

*Depunerea declarațiilor de mai sus după termenul legal de 30 de zile de la dobândirea/înstrăinarea bunurilor imobile va fi sancționată contravențional cu amendă cuprinsă între 74 și 296 lei.

*Certificatul fiscal este valabil 30 de zile de la data eliberării și numai în cursul aceluiași an fiscal.

2. Înstrăinare/ scădere din evidențele fiscale a mijloacelor de transport
 • declarație scădere din evidență (cam. 24);
 • original + 5 copii de pe actul de vânzare / cumpărare sau factură, pentru înscrierea pe acestea a numărului din registrul de evidență al mijloacelor de transport;
 • copie carte identitate auto;
 • copie B.I./C.I. proprietar.
3. Modificarea impozitului pe clădiri și terenuri ca urmare a efectuării lucrărilor de casastru, autorizării demolării, dezmembrări, înstrăinări, alilipiri sau partaj judiciar
 • copie act dobândire (contract vânzare-cumpărare, contract donație, contract întreținere, titlu de proprietate, certificate de moștenitor, hotărâri judecătorești etc. – după caz)
 • copie după planul construcțiilor
 • copie extras de Carte Funciară/Fișa cadastrală (după caz)
 • copie autorizație de desființare/demolare/schimbare destinație și procesul-verbal de recepție lucrări (Serviciul Urbanism)
 • raport evaluare (construcții nerezidențiale)
 • copie act identitate titular rol
 • declarație-tip
4. Radiere din circulație la cerere, prin dezmembrare, export sau program RABLA
 • fișă-tip înscriere/radiere, cu datele autoturismului și proprietarului
 • copie carte identitate auto
 • certificat fiscal eliberat de la cam. 24 în baza:
 • cerere-tip
 • copie BI/CI
 • taxă eliberare (la Casieria Primăriei, camera 30)
5. Scăderea din evidențele fiscale a mijloacelor de transport ca urmare a radierii din circulație la cerere, prin dezmembrare, export sau program
 • Declarație scădere din evidență (cam. 24)
 • Certif. de radiere din circulație

Note:

*Actele de vânzare-cumpărare/Facturile, neînsoțite de Certificat fiscal sau viză în cartușul “B” (la acte de vânzare tip nou) pe numele vânzătorului, cu valabilitate la data înstrăinării, sunt nule de drept.

*Documentele depuse în copie vor purta mențiunea “Conform cu originalul” și semnătură olografă.

*Depunerea declarațiilor de mai sus după termenul legal de 30 de zile de la dobândirea/înstrăinarea mijlocului de transport va fi sancționată contravențional cu amendă cuprinsă între 74 și 296 lei.

6. Stabilirea impozitului pe clădiri și terenuri
 • copie act dobândire (contract vânzare-cumpărare, contract donație, contract întreținere, titlu de proprietate, certificate de moștenitor, hotărâri judecătorești etc. – după caz)
 • copie după planul construcțiilor
 • copie extras de Carte Funciară/Fișa cadastrală (după caz)
 • copie autorizație de construcție și procesul-verbal de recepție lucrări (Serviciul Urbanism)
 • raport evaluare (construcții nerezidențiale)
 • copie act identitate titular rol
 • declarație-tip
 • dosar
7. Stabilirea impozitului pe mijloace de transport
 •  declarație-tip – cam. 24
 •  copie carte identitate auto (emisă de R.A.R.)

Cazul 1: Act dobândire auto (factură, contr. vânz.- cump.) în original + două copii (certificate „conform cu originalul”) care vor avea înscris numărul din registrul de evidență al mijloacelor de transport de la primăria de domiciliu a fostului deținător, precum și copie certif. fiscal de la fostul deținător (agent economic) sau viza/ștampila în cartușul “B” la actele de tip nou (cu fostul deținător -persoană fizică), pentru mijloace de transport dobândite de la persoane fizice/juridice cu domiciliul/sediul în România.

Cazul 2: Act dobândire auto (factură, contr. vânz.- cump.) și traducere în original + două seturi de copii de pe acestea, care vor purta mențiunea “Documentele anexate sunt corecte și complete, conforme cu realitatea” (pentru mijloace de transport dobândite de la cetățeni/agenți economici străini).

Cazul 3: Act dobândire auto (factură, contr. vânz.- cump.) și/sau Certificat de înmatriculare și traducere în original + două seturi de copii de pe acestea, care vor purta mențiunea “Documentele anexate sunt corecte și complete, conforme cu realitatea” (pentru transcrierea în România a mijloacelor de transport dobândite de cetățenii români în străinătate și înscrise pe numele acestora în statul respectiv);

 • copie B.I./C.I. proprietar.

Note:

*Actele de vânzare-cumpărare fără viză/ștampilă în cartușul “B” (la acte de vânzare tip nou între persoane fizice) sau Facturile, neînsoțite de Certificat fiscal de fostul deținător (agent economic), cu valabilitate la data înstrăinării, sunt nule de drept.

*Facturile emise pentru mijloace de transport neînmatriculate în România, noi sau second-hand, înregistrate în contabilitatea firmei ca fond de marfă, nu necesită număr de ieșire din registrul de evidență al mijloacelor de transport de la primăria unde-și are sediul agentul economic respectiv, cu condiția ca pentru mijloacele de transport second-hand să fie menționat pe factură, la caracteristicile bunului înstrăinat, că face parte din fondul de marfă al agentului economic sau factura să fie însoțită de un certificat/dovada situație financiară contabilă, în care să fie atestat faptul că mijlocul de transport face parte din fondul de marfă al agentului economic, precum și o copie de pe Certificatul de Înregistrare sau Certificatul Constatator de la Registrul Comerțului cu atestarea autorizării pentru codul CAEN 4511 (Comerț cu autoturisme și autovehicule…).

*Documentele depuse în copie vor purta mențiunea “Conform cu originalul” și semnatură olografă.

*Copiile de pe facturi sau acte de dobândire din străinătate + traducerile vor purta și mențiunea “Documentele anexate sunt corecte și complete, conforme cu realitatea”.

*Depunerea declarațiilor de mai sus după termenul legal de 30 de zile de la dobândirea mijlocului de transport va fi sancționată contravențional cu amendă cuprinsă între 74 și 296 lei.

8. Formulare
Descarcă fișierul
Cerere de anulare obligații de plată accesorii [PDF][DOC]
Descarcă fișierul
Cerere de compensare impozit [PDF][DOC]
Descarcă fișierul
Cerere de comunicare mențiune înstrăinare auto la DRPCIV [PDF][DOC]
Descarcă fișierul
Cerere de eliberare copii-arhivă [PDF][DOC]
Descarcă fișierul
Cerere de eliberare dovadă scădere mijloc de transport din evidențele fiscale [PDF][DOC]
Descarcă fișierul
Cerere de emitere date de acces în evidența fiscală - persoane fizice [PDF][DOCX]
Descarcă fișierul
Cerere de modificare date, sistare scutire de impozit [PDF][DOC]
Descarcă fișierul
Cerere de restituire sume [PDF][DOC]
Descarcă fișierul
Cerere de scutire impozit pentru clădiri clasate ca monumente istorice [PDF][DOC]
Descarcă fișierul
Cerere de scutire impozit [PDF][DOC]
Descarcă fișierul
Cerere de separare rol pe cote [PDF][DOC]
Descarcă fișierul
Cerere pentru eliberare certificat fiscal - persoane fizice [PDF][DOC]
Descarcă fișierul
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane fizice [PDF][DOC]
Descarcă fișierul
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport de peste 12 tone [PDF][DOC]
Descarcă fișierul
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport pe apă [PDF][DOC]
Descarcă fișierul
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport [PDF][DOC]
Descarcă fișierul
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice [PDF][DOC]
Descarcă fișierul
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate [PDF][DOC]
Descarcă fișierul
Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport - persoane fizice [PDF][DOC]
Descarcă fișierul
Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport ca urmare a schimbării domiciliului (transfer auto) - persoane fizice [PDF][DOC]
Descarcă fișierul
Declarație taxă salubritate - persoane fizice [PDF][DOC]
Serviciul Administrare Venituri Persoane Juridice
1. Eliberare certificat fiscal
 • cerere tip
 • taxă eliberare (la casieria Primăriei, cam. 30)

Condiții necesare pentru eliberarea certificatului fiscal

(1) Certificatul de atestare fiscală se emite de către organul fiscal competent, la solicitarea contribuabilului.

(2) Certificatul de atestare fiscală se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidența pe plătitor a organului fiscal competent și cuprinde creanțele fiscale exigibile, existente în sold în ultima zi a lunii depunerii cererii.

(3) Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de 24 ore de la data depunerii cererii de către contribuabil și poate fi utilizat de contribuabil în luna emiterii.

(4) Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor și a mijloacelor de transport, contribuabilii trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală valabile la data încheierii tranzacțiilor, prin care să se ateste achitarea tuturor obligațiilor fiscale locale datorate autorității administrației publice locale, scadente până la data de întâi a lunii următoare emiterii certificatului fiscal.

Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu încălcarea prevederilor prezentului alineat, sunt nule de drept.

(5) Certificatul fiscal este valabil 30 de zile de la data eliberării.

2. Înstrăinare/radiere mijloace de transport (autovehicule)
 • fișă de înmatriculare / radiere la cerere
 • original + copie de pe actul de înstrăinare (contractul de vânzare-cumpărare, factură fiscală, etc. – după caz)
 • copie de pe certificatul de înmatriculare completat la rubrica ”Înstrăinat către…”
3. Stabilirea impozitului pe clădiri și terenuri de la persoane juridice

A) în cazul dobândirii/înstrăinării clădirii și terenuri:

 • declarația de impunere–tip în 2 exemplare;
 • copie act dobândire;
 • copie Cod unic de înregistrare;
 • copie fișa corpului de proprietate;
 • copie după planul construcțiilor;
 • copie extras de Carte Funciară (Cadastru / după caz );
 • nota contabilă cu valoarea înregistrată în contabilitate a imobilului dobândit / înstrăinat;
 • ștampilă;

B) în cazul clădirilor nou construite:

 • copie autorizație de construcție;
 • procesul-verbal de recepție – Serviciul Urbanism;
 • nota contabilă cu valoarea înregistrată în contabilitate a imobilului;
 • ștampilă;
 • declarația de impunere-tip în 2 exemplare;

C) în cazul reevaluărilor:

 • raportul de reevaluare / copie;
 • hotărârea AGA privind aprobarea rezultatului reevaluării;
 • nota contabilă cu valoarea înregistrată în contabilitate a diferențelor din reevaluare;
 • declarația de impunere-tip în 2 ex.;
 • ștampilă;
4. Stabilirea impozitului pe mijloace de transport
 • copie Cod unic de înregistrare;
 • fișă de înmatriculare;
 • copie după cartea de identitate a mașinii;
 • copie de pe actul de dobândire (contractul de vânzare-cumpărare, factură fiscală, etc. – după caz);
 • copie chitanță vamală (dacă este cazul);
 • declarație-tip în 2 exemplare.

Pentru mijloacele de transport care fac obiectul contractului de leasing financiar, încheiate după data de 1 ianuarie 2007, documentele ce trebuie să însoțească declarația fiscală a contribuabilului ce utilizează mijloacele de transport în calitate de locatar sunt:

 • copie a contractului de leasing;
 • copie a procesului-verbal de predare / primire a mijlocului de transport;
 • copie Cod unic de înregistrare;
5. Formulare
Descarcă fișierul
Cerere de anulare obligații de plată accesorii [PDF][DOC]
Descarcă fișierul
Cerere pentru eliberare certificat fiscal - persoane juridice [PDF][DOC]
Descarcă fișierul
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane juridice [PDF][DOC]
Descarcă fișierul
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport de peste 12 tone [PDF][DOC]
Descarcă fișierul
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport pe apă [PDF][DOC]
Descarcă fișierul
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport [PDF][DOC]
Descarcă fișierul
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane juridice [PDF][DOC]
Descarcă fișierul
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate [PDF][DOC]
Descarcă fișierul
Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport - persoane juridice [PDF][DOC]
Secretar - Deschiderea procedurii succesorale
1. Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale

Anexa nr. 24 la Ordinul Ministrului Finanțelor Publice și Ministrului Administrației și Internelor nr. 2052/bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea și urmărirea impozitelor și taxelor locale, precum și a altor venituri ale bugetelor locale.

 • Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale / Anexa nr. 23 la Ordinul nr. 2052 bis/1528/2006, conform tipizat;
 • Certificat de deces pentru persoana decedată după care se face succesiunea;
 • Certificat de atestare fiscală / original, eliberat de Serviciul Administrare Venituri Persoane Fizice și Juridice din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung (camera 24) sau de unitatea administrativ-teritorială de pe raza căreia se află amplasat imobilul / imobilele, după caz, pe numele defunctului;
 • Certificat de naștere și de căsătorie pentru soția supraviețuitoare/soțul supraviețuitor sau sentința judecătorească prin care s-a pronunțat desfacerea căsătoriei (divorțul) în cazul în care aceștia se recăsătoresc;
 • Certificat de naștere și de căsătorie (în cazul schimbării numelui) pentru moștenitori;
 • Actul de identitate pentru toți moștenitorii;
 • Titlul de proprietate în situația în care obiectul succesiunii se referă la un teren atribuit potrivit legilor fondului funciar;
 • Orice alte acte care dovedesc proprietatea asupra bunurilor deținute de persoana decedată după care urmează a se dezbate succesiunea (contract vânzare – cumpărare/construire, proces-verbal de predare-primire a locuinței; contract de împrumut și adeverință de achitare integral, testament etc.);
 • Declarație pe propria răspundere, conform model.

Cererea pentru eliberarea Anexei nr. 24, însoțită de toate documentele justificative, se depune la registratura instituției. Actele doveditoare se prezintă și în original.

Verificarea documentelor și eliberarea Anexei nr. 24 se realizează în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrare.

NOTĂ:

Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale – Anexa nr. 24 se eliberează o singură dată la cererea moștenitorilor (succesibililor) prezumtivi ai defunctului.

Persoana îndreptățită să solicite eliberarea Sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale – Anexa nr. 24 este persoana care face dovada scrisă că are vocație succesorală (este una din prezumtivii moștenitori legali sau testamentarii) a defunctului-autor al succesiunii.

Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale este documentul administrativ necesar în procedura dezbaterii succesorale care se desfășoară exclusiv în fața notarului public competent sau a instanței judecătorești în a cărei rază teritorială a avut ultimul domiciliu defunctul.

Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale – Anexa nr. 24 nu atestă calitatea de moștenitor și nici dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile sau imobile deținute de defunct.

Documentele se depun personal, de către unul din prezumtivii moștenitori sau prin împuternicit, cu procură notarială.

De asemenea, solicitantul (persoana îndreptățită) va completa o declarație pe propria răspundere conform modelului anexat.

2. Formulare
Descarcă fișierul
Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale – Anexa nr. 23 la Ordinul nr. 2052 [PDF][DOC]
Descarcă fișierul
Declarație pe propria răspundere – conform model [PDF][DOC]
Compartiment Urbanism, Control în Construcții și Autorizații
1. Autorizația de construire (branșament)
 • Cerere-tip
 • Copie act de proprietate;
 • Elemente care definesc scopul solicitării:
  • plan de încadrare în zonă – 2 exemplare;
  • plan de situație – 2 exemplare;
  • memoriu tehnic;
 • Copie certificat de urbanism;
 • Proiect de execuție a lucrării;
 • Avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
 • Taxa eliberare autorizație de construire: 17 LEI.
2. Autorizația de construire / desființare
 • Cerere tip + Anexa 1;
 • Copie BI/CI;
 • Act proprietate + cadastru + carte funciară + plan de situație cotat vizat de OCPI;
 • Copie certificat de urbanism + avize;
 • Dovada de la Ordinul Arhitecților;
 • Foaie de capăt: Arhitectură + Rezistență + Instalații;
 • Fișe de responsabilități: Arhitectură + Rezistență + Instalații;
 • Borderou: Arhitectură + Rezistență + Instalații;
 • Documentație tehnică: Arhitectură + Rezistență + Instalații – 2 exemplare;
 • Deviz general de lucrări;
 • Taxă pentru autorizare se va calcula în funcție de devizul general și se plătește odată cu depunerea documentației.
3. Certificat de urbanism
 • Cerere-tip;
 • Copie BI/CI;
 • Copie act de proprietate + cadastru + carte funciară;
 • Elemente care definesc scopul solicitării:
  • plan de încadrare în zonă – 2 exemplare;
  • plan de situație – 2 exemplare;
  • memoriu tehnic;
 • Taxa pentru certificat se va calcula în funcție de suprafața terenului și se plătește odată cu depunerea documentației.
4. Certificat de urbanism (branșament)
 • Cerere-tip;
 • Copie act de proprietate;
 • Elemente care definesc scopul solicitării:
  • plan de încadrare în zonă – 2 exemplare;
  • plan de situație – 2 exemplare;
  • memoriu tehnic;
 • Taxa eliberare certificat: 10 lei.
5. Formulare
Descarcă fișierul
Cerere-tip - Autorizație de construire [PDF][DOC]
Descarcă fișierul
Cerere-tip - Certificat de urbanism [PDF][DOC]
Descarcă fișierul
Cerere-tip pentru eliberare certificat de nomenclatură stradală [PDF][DOC]
Compartiment Cadastru - Agricultură
1. Adeverință de rol agricol
 • cerere-tip;
 • actul de proprietate;
 • cadastru
2. Certificat de înstrăinare, dezlipire, alipire, ipotecă, informare
 • copie după actul de proprietate;
 • copie integrală de pe lucrarea de cadastru;
 • cerere-tip (eliberată după verificarea documentației primite);
 • dovada plății taxei de certificat – pentru 1000 mp=13 lei și 0.01 lei pentru fiecare metru ce depășește 1000 mp;
 • copie după extrasul de carte funciară sau de informare (dacă este cazul ).
3. Certificat de nomenclatură stradală
 • copie după actul în care adresa nu mai este actuală;
 • cerere-tip;
 • dovada plății taxei de nomenclator – 11 lei.
4. Certificat de producător
 • cerere-tip;
 • taxă – 70 lei.