Comisii - Consiliul Local

PRIMăRIA MUNICIPIULUI CâMPULUNG

Acasă > Comisii - Consiliul Local

Acasă > Comisii - Consiliul Local

COMISIILE CONSILIULUI LOCAL

Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local:

(1) După constituire, consiliul local îşi organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.
(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
(3) Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, numărul şi denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale. Numărul membrilor unei comisii este întotdeauna impar.
(4) Numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale.
(5) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea. În funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel puţin o comisie şi din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de bază.

COMISIA 1

COMISIA DE STUDII, PROGNOZE ECONOMICO-SOCIALE, BUGET FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI


1. VLĂDĂU ADRIAN - PREȘEDINTE
2. BELU DANIEL - MARIUS - SECRETAR
3. DUMIRTESCU ANCA - FLORENTINA - MEMBRU
4. ȘAIN DUMITRU - DĂNUȚ - MEMBRU
5. NEACȘU GABRIEL - MEMBRU

COMISIA 2

COMISIA DE ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ


1. ZAHARIA NICOLAE - PREȘEDINTE
2. HAGI ALEXANDRU - NICOLAE - SECRETAR
3. IVAN CONSTANTIN - MEMBRU
4. MIREA DORIN - MEMBRU
5. ZANVETOR IULIAN - MEMBRU

COMISIA 3

COMISIA PENTRU SERVICII PUBLICE ȘI COMERT, AGRICULTURĂ ȘI INDUSTRIE


1. ȚURȚULEA CONSTANTIN - PREȘEDINTE
2. CREȚU CONSTANTIN - CRISTINEL - SECRETAR
3. PETRACHE MIRABELA - MIHAELA - MEMBRU

COMISIA 4

COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI ȘTIINȚIFICE , ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, CULTURĂ, PROTECȚIE SOCIALĂ, SPORTIVE ȘI DE AGREMENT


1. IONESCU ANDREEA - PREȘEDINTE
2. CIOBĂNICĂ SILVIU - SECRETAR
3. BÎLEA IULIANA - MEMBRU
4. CICU SERGIU-VALERIU - MEMBRU
5. STATE IONEL - MEMBRU

COMISIA 5

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, APĂRAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI A LIBERTĂȚII CETĂȚENILOR


1. STATE IONEL - PREȘEDINTE
2. VLĂDĂU ADRIAN - SECRETAR
3. MARIN STANCIU - MEMBRU