Despre Câmpulung

PRIMăRIA MUNICIPIULUI CâMPULUNG

Acasă > Despre Câmpulung

Acasă > Despre Câmpulung

Așezare

° ' . "N  /  ° ' . "E

Municipiul Câmpulung este situat în partea central-sudică a ţării, în nordul judeţului Argeş, în zona de est a Subcarpaţilor Getici. Se află situat la o distanţă de 168 km de capitala ţării, respectiv 54 km faţă de Piteşti, reşedinţa judeţului.
Este străbătut pe direcţie generală nord-sud de DN73/E574 care asigură legătura cu Braşovul spre nord şi cu reşedinţa de judeţ spre sud.
Suprafaţa orașului este străbătută de Râul Târgului cu principalul afluent al acestuia, Valea Româneştilor.
Teritoriul administrativ al Câmpulungului este delimitat de următoarele unităţi administrativ-teritoriale:

 • la Nord – Lereşti
 • la Est – Valea Mare Pravăţ, Mioarele, Poienarii De Muscel
 • la Sud – Schitu Goleşti
 • la Vest – Godeni, Bughea De Jos, Bughea De Sus

Din punct de vedere geomorfologic, municipiul Câmpulung este situat într-o depresiune care poartă acelaşi nume. O depresiune montană, situată la poalele munţilor Iezer ce aparţin grupei Făgăraş a Carpaţilor Meridionali.
De asemenea, în partea estică (la est de Dâmboviţa) se învecinează cu Munţii Leaota ce aparţin Masivului Bucegi.
Localităţile învecinate municipiului Câmpulung sunt:

 • Voineşti (în teritoriul administrativ al U.A.T. Lereşti)
 • Valea Mare Pravăţ, Pietroasele, Şelari, Bilceşti, Fântânea, Colnic (pe teritoriul U.A.T. Valea Mare Pravăţ)
 • Măţău, Chilii (în teritoriul U.A.T. Mioarele)
 • Groşani, Poienari (în teritoriul U.A.T. Poienarii de Muscel)
 • Loturi, Costiţă (în teritoriul U.A.T. Schitu Goleşti)
 • Godeni, Malu (în teritoriul U.A.T. Godeni)
 • Bordeieni, Bughea de Jos (în teritoriul U.A.T. Bughea de Jos)
 • Bughea de Sus (în teritoriul U.A.T. Bughea de Sus)

Asezare Campulung - Primaria Municipiului Campulung
Relief

Relief

Municipiul Câmpulung este aşezat în Subcarpaţii Getici, compartimentul estic al acestora – Muscelele Argeşului, în depresiunea Câmpulung, în lungul Râului Târgului – pe terasele, lunca şi versanţii acestuia, respectiv pe afluenţi. Altitudinea maximă din cadrul U.A.T. este de 884,1 m (la limita spre satul Chilii din U.A.T. Mioarele), iar altitudinea minimă este de 498 m (în sud, la ieşirea din teritoriul administrativ al Râului Târgului).
De la nord la sud se individualizează trei sectoare geomorfologice:

Depresiunea subcarpatică

Vatra localităţii ocupă cea mai mare parte a depresiunii subcarpatice ce este caracterizată de o vale largă (valea Râului Târgului) - cu lunca şi terasele dezvoltate şi sectoare de confluenţă cu câţiva afluenţi, cei mai importanţi pe teritoriul U.A.T. fiind afluenţi de stânga (Valea Mare, Valea Româneştilor, Valea Bărbuşii).

Defileul de la Apa Sărată

Străpungerea axului anticlinalului subcarpatic Măţău-Ciuha Teiului s-a concretizat prin apariţia în sudul depresiunii Câmpulung a unui debuşeu sub forma unui sector de vale îngust mărginit de versanţi abrupţi care a funcţionat ca factor limitator al extinderii locuirii pe formaţiunile acumulative (conuri de dejecţie, a glacisurilor proluviale şi a micilor fragmente de terasă) din vecinătate.

Depresiunea intracolinară

Depresiunea intracolinară este alcătuită aproape exclusiv din terase, care se dezvoltă în mare parte a lor pe dreapta Râului Târgului, acestea continuându-se spre sud în teritoriul U.A.T. Schitu Goleşti. În teritoriul administrativ al Câmpulungului se disting ca fiind dominante văile (27% din teritoriu), interfluviile (23% din teritoriu) şi versanţii (50% din teritoriu), fiecare dintre acestea suportând la rândul lor o sumă de forme de relief. Valea principală a Râului Târgului este o vale consecventă care străpunge transversal axul anticlinalului, iar văile secundare sunt, în bună parte, subsecvente sau oblice pe structură şi impun cueste, uneori unghiulare, pe distanţe mici.

Terasele sunt foarte extinse pe Râul Târgului şi au următoarele paticularităţi: ocupă tot versantul stâng, în parte chiar interfluviul, dar numai în arealul axului depresiunii (10 m, 20 m, 40 - 45 m, 70 - 80 m şi 110 m pe interfluviu): spre avale, adică spre D. Măţău, aceste terase dispar în relieful de cueste şi în alunecări (au fost distruse odată cu şi după ridicarea Măţăului, totuşi se poate deduce, din unele urme, că au fost înălţate spre avale); pe versantul drept devine tipic interfluviul terasat numit Grui, cu podul la numai 30 m, dar echivalent cu t. 110 m de pe stânga; de la nivelul oraşului (650 m) urcă spre avale (către anticlinalul Măţău) până la circa 150 m (circa 735 m altitudine absolută) - terasa Gruiului urcă de la 650 m altitudine absolută, cât are la poalele sudice ale Culmii Măgurei, până la 735 m. Este, de asemenea, o terasă tipică în ceea ce priveşte deformarea ei neotectonică.
Relief Campulung - Primaria Municipiului Campulung
Climă

Climă

Climatul la nivelul oraşului este unul temperat-continental, de dealuri subcarpatice mijlocii şi înalte, caracterizat prin temperaturi medii anuale de cca 8-11ºC, precipitaţii de 700-800mm şi vânturi slabe, de scurtă durată, în cea mai mare parte instalându-se calmul atmosferic. Clima este influenţată şi de dispoziţia reliefului, care condiţionează etajarea elementelor climaterice. Circulaţia maselor de aer se face de-a lungul văii largi a Râului Târgului sau a culoarului Rucăr-Bran.

Radiaţia solară şi temperatura aerului sunt distribuite neuniform, ca urmare a fragmentării accentuate a reliefului, precum şi a dispunerii diferite a pantelor.
Media temperaturilor minime lunare pe ultimile luni indică în Câmpulung peste 8 zile pe lună cu inversiuni termice, din august până în ianuarie inclusiv. Inversiunile termice afectează un strat de aer superficial, datorită scurgerii rapide a aerului rece prin valea Râului Târgului. Temperaturile maxime absolute cresc invers proporţional cu altitudinea reliefului.
Particularităţile parametrilor climatici în regiunea subcarpatică depind de o serie de factori generali, ca radiaţia globală şi circulaţia maselor de aer şi local, poziţia geografică în raport cu unităţile vecine, altitudinea, orientarea versanţilor etc.
Reperele climatice au fost stabilite pe baza datelor istorice și a măsurătorilor efectuate la staţiile meteorologice Câmpulung (680 m alt. – situată pe interfluviul dintre Râul Târgului şi Bughea) şi Bilceşti (850 m alt. – situată în est de interfluviul dinspre Argeşel).

Temperatura medie anuală la Câmpulung este de circa 8-11ºC, amplitudinea temperaturilor medii poate depăşi 20ºC. În lunile de iarnă, temperatura medie este negativă. În luna cea mai rece (ianuarie), media termică la Câmpulung variază între – 0,4ºC s si –3,4ºC după o medie de 25 ani: 1953 – 1977 la staţia meteorologică Câmpulung.
În general, vara este moderată, temperatura medie reprezintă cele mai mici amplitudini de la un an la altul. La Câmpulung aceste amplitudini nu depăşesc 3ºC. Primăvara și toamna, temperaturile prezintă valori medii între cele de vară și cele de iarnă. Astfel, primăvara, temperatura medie variază între 8ºC și 11ºC la Câmpulung, iar toamna se caracterizează prin temperaturi între 1ºC - 3ºC mai ridicate ca primăvara. Amplitudinea medie a temperaturilor este cuprinsă între 8,4ºC si 12,4ºC, justificând caracterul moderat al evoluţiei temperaturilor.
Sub aspectul analizei extremelor de temperatură se observă o distribuţie uniformă a acestora faţă de valorile medii pe întregul parcurs al unui an.
Temperaturile extreme absolute sunt de 36,5ºC în luna iulie, respectiv de -31ºC în luna decembrie, variaţia lunară a acestora fiind ilustrată în figura următoare.

Privind regimul vânturilor, configuraţia reliefului, face ca zona să aibă un caracter mai adăpostit. Vânturile au un regim determinat de climatul montan și se evidenţiază prin curenţi ce se canalizează în lungul culoarului de vale.
Direcţiile dominante ale vânturilor fiind nord-vest (cca 13%) şi sud-vest (cca 9%), cu valori între 2 și 4% fiind ponderile celorlalte direcţii.
Se remarcă un procent de cca 56% a calmului atmosferic favorizat de poziţionarea în interiorul depresiunii.
Sub aspectul vitezei medii a vântului se poate preciza că în 70% din timp vântul are viteze medii de sub 1 m/s, cca 25% din cazuri vântul are viteze medii de 2-5 m/s, culminând cu viteze de peste 20 m/s în cazuri excepţionale în pondere de 0,1%.

Numărul zilelor cu cer acoperit la Câmpulung este de 102,4, număr destul de mare care are drept consecinţă volumul de precipitaţii relativ ridicat în zonă.
Precipitaţiile atmosferice, în cea mai mare parte a anului, cad sub formă lichidă.
Iarna nu sunt mai mult de 20-25 zile cu ninsoare, iar stratul de zăpadă are o durată ce oscilează între 60-80 zile. Cantitatea medie de precipitaţii se cifrează între 700-800 ml/an la Câmpulung, însă cantităţile maxime anuale pot ajunge în anii ploioşi la valori foarte mari, de exemplu 900-1000 ml/an.
Cantitatea maximă de precipitaţii înregistrată în 24 de ore la Câmpulung a fost de 140,7 m.

Clima Campulung - Primaria Municipiului Campulung