Urbanism

PRIMăRIA MUNICIPIULUI CâMPULUNG

Acasă > Urbanism

Acasă > Urbanism

PLANUL URBANISTIC GENERAL

Planul Urbaistic general al Municipiul Câmpulung
Regenerare urbană centru istoric
Documentație de urbanism PUZ - Modernizare fațadă clădire existentă (spălătorie auto), extindere activitate, construire spălătorie auto și împrejmuire parțială teren
Documentație de urbanism PUZ - Introducere terenuri în intravilan și zonificare funcțională pentru amenajare ansamblu turistic
Documentație de urbanism PUZ - Introducere în intravilan și întocmire Regulament local de urbanism în vederea construirii - "Unitate procesare fructe", punctul Fârțana – Borogani și Fârțana
Documentație de urbanism PUZ - Centru Comercial - un tronson parter – construcție cu destinație mixtă: comerț, birouri și alimentație publică, totem cu piloni de susținere și signalistică la sol și pentru construcții, împrejmuire
Documentație de urbanism PUZ - Construire spălătorie auto self-service și branșamente la utilitățile existente
Documentație de urbanism PUD - Construire locuințe de vacanță P+1E+M și împrejmuire teren
ANUNȚURI URBANISM

ANUNȚURI URBANISM

08-05-2023

Acord de mediu pentru tăierea a 20 de arbori pe Bulevardul Pardon

Ca urmare a solicitării Primăriei Municipiului Câmpulung nr. 13270/26.04.2023, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş cu nr. 10640/26.04.2023, referitoare la tăierea a 20 arbori din aliniamentul existent pe b-dul Pardon, Agenţia pentru Protecția Mediului Argeş comunică următoarele: Având în vedere informaţiile furnizate Agenţiei pentru Protecția Mediului Argeş de către Primăria Mun. Câmpulung, Direcţia tehnică, urbanism şi situaţii de urgenţă, în baza dispoziţiilor art. 7 alin. (1) şi ale art. 49 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale art. 603, cu denumirea marginală "Regulile privind protecţia mediului şi buna vecinătate" din Codul civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş, transmite punctul de vedere favorabil pentru tăierea arborilor mai sus menţionaţi. În raport cu informațiile din documentația transmisă de Primăria Mun. Câmpulung referitoare la faptul că aceşti arbori sunt bolnavi precum şi replantările de arbori noi în vederea refacerii aliniamentu [...] vezi tot anunțul
09-02-2023

Concurs de recrutare pentru ocuparea a unei funcţii publice de execuție vacantă - INSPECTOR, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul DIRECȚIEI TEHNICE, URBANISM ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ, Compartimentul Gestionare Documentații de Urbanism și Cadastru

Primăria Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea: 1 funcţie publică de execuție vacantă - INSPECTOR, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul DIRECȚIEI TEHNICE, URBANISM ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ, Compartimentul Gestionare Documentații de Urbanism și Cadastru   Condiții de participare: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; d) are capacitate deplină de exerciţiu; e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice; g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice; h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei p [...] vezi tot anunțul
13-01-2023

Consultare publică a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de urbanism PUZ – "Modernizare fațadă clădire existentă (spălătorie auto), extindere activitate, construire spălătorie auto și împrejmuire parțială teren"

ANUNȚ privind lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de urbanism PUZ – "Modernizare fațadă clădire existentă (spălătorie auto), extindere activitate, construire spălătorie auto și împrejmuire parțială teren" Municipiul Câmpulung, județul Argeș, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supune consultării publicului Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de urbanism PUZ – "Modernizare fațadă clădire existentă (spălătorie auto), extindere activitate, construire spălătorie auto și împrejmuire parțială teren", propus de Direcția tehnică și Urbanism – arhitect șef. Documentul poate fi consultat pe site-ul https://www.primariacampulung.ro/proiecte-hotarare-dezbatere-publica și la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung – Secretar general sau Direcția tehnică, Urbanism și Situații de Urgență – arhitect șef. Publicul este invitat să transmită în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ menționat în perioada 13.01.2023 – 25.01.2023. Propunerile și sugestiile factorilor interesați vor fi transmise : în scris, la adresa de e-mail primarie@primariacampulung.ro; prin poștă pe adresa Primăriei Municipiului Câmpulung – Municipiul Câm [...] vezi tot anunțul
12-01-2023

Consultare publică a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului local privind consultarea, la cerere, de către solicitanții certificatelor de urbanism, a documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului și a regulamentelor care au stat la baza emiterii certificatelor de urbanism

ANUNȚ privind lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului local privind consultarea, la cerere, de către solicitanții certificatelor de urbanism, a documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului și a regulamentelor care au stat la baza emiterii certificatelor de urbanism Municipiul Câmpulung, județul Argeș, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supune consultării publicului Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului local privind consultarea, la cerere, de către solicitanții certificatelor de urbanism, a documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului și a regulamentelor care au stat la baza emiterii certificatelor de urbanism, propus de Direcția tehnică și Urbanism – arhitect șef. Necesitatea elaborării unui astfel de regulament local o reprezintă obligativitatea asigurării caracterului public al documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului. Prin acest regulament se stabilește modul în care solicitanții certificatelor de urbanism pot consulta, la cerere, documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului și a regulamentelor care au stat la baza emiterii certificatelor de urbanism. Documentul poate fi consultat pe site-ul https://www.primariacampulung.ro/proiecte-hotarare-dezbatere-publica [...] vezi tot anunțul
15-11-2022

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de urbanism PUD – Construire locuințe de vacanță P+1E+M și împrejmuire teren – strada Gruiului, CF 86455

Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ Numele autorităţii sau instituţiei publice : Municipiul Câmpulung Astăzi, 15.11.2022, (data afişării) Municipiul Câmpulung anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de urbanism PUD – Construire locuințe de vacanță P+1E+M și împrejmuire teren – strada Gruiului, CF 86455 Prin Cererea înregistrată sub numărul 24442 din 08.08.2022, soții STATE Radu – Constantin și STATE Irina depune documentația de urbanism PUD Construire locuințe de vacanță P+1E+M și împrejmuire teren – strada Gruiului, CF 86455 în baza avizului de oportunitate nr. 05/14.10.2022. Se solicită aprobarea unei documentații PUD pentru "Construire locuințe de vacanță P+1E+M și împrejmuire teren – strada Gruiului, CF 86455", pentru stabilirea reglementărilor specifice pentru construire locuințe de vacanță șio îmărejmuirea terenului de pe strada Gruiului, nr. cadastral 86455, în suprafață de 3000 mp (3094 mp conform măsurătorilor cadastrale). Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include (după caz): nota de fundamentare a proiectului; expunerea de motive; referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus; studiile de fundamentare (studiul de impact/fezabilitate etc.) şi datele brute care [...] vezi tot anunțul
19-08-2022

Municipiul Câmpulung anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal – "Introducere terenuri în intravilan și zonificare funcțională pentru amenajare ansamblu turistic"

Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ Numele autorităţii sau instituţiei publice : Municipiul Câmpulung Astăzi, 19.08.2022, (data afişării) Municipiul Câmpulung anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal – "Introducere terenuri în intravilan și zonificare funcțională pentru amenajare ansamblu turistic" Prin Cererea înregistrată sub numărul 24442 din 08.08.2022, doamna Osman Fidan depune documentația de urbanism PUZ conform avizului de oportunitate nr. 02/02.12.2021 și avizului C.J. Argeș nr. 20 / 29.07.2022 în vederea obținerii avizului Arhitectului Șef. Se solicită aprobarea unei documentații PUZ pentru "Introducere terenuri în intravilan și zonificare funcțională pentru amenajare ansamblu turistic", respectiv pentru suprafața de 22.039 mp reprezentând suprafața terenurilor cu nr. cad. 86827 (3943 mp), 86740 (6361 mp) 86808 (5066 mp) situate în extravilanul municipiului Câmpulung și 86395 (6669 mp) situat în intravilanul municipiului Câmpulung, conform documentației întocmite de SC SC DESENATURA_ATELIER DE PROIECTARE SRL. Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include (după caz): nota de fundamentare a proiectului; expunerea de motive; referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului [...] vezi tot anunțul
18-03-2022

Concurs de recrutare pentru 1 funcţie publică de execuție vacantă - inspector, clasa I, gradul profesional debutant – Compartimentului gestionare documentații de urbanism și cadastru al Direcției Tehnice, Urbanism și Protecție Civilă

Primăria Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs de recrutare pentru: 1 funcţie publică de execuție vacantă - inspector, clasa I, gradul profesional debutant – Compartimentului gestionare documentații de urbanism și cadastru al Direcției Tehnice, Urbanism și Protecție Civilă. Conditii de participare: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; d) are capacitate deplină de exerciţiu; e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice; g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice; h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excep [...] vezi tot anunțul
Istorie veche Campulung