Atribuții Viceprimar

Atribuții Viceprimar

Coordonează, îndrumă și răspunde de următoarele societăți, servicii și unități cuprinse în organigrama Aparatului de specialitate al primarului și de serviciile publice de specialitate ale Consiliului Local:
 • SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT
 • BIBLIOTECA MUNICIPALĂ ”ION BARBU”
 • CASA DE CULTURĂ ”TUDOR MUȘATESCU”
 • MUZEUL MUNICIPAL CÂMPULUNG
 • S.C. EDILUL C.G.A S.A.
 • S.C. PIEȚE – SERVICII COMUNITARE MUSCEL S.R.L.
 • UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG.
Este înlocuitorul de drept al primarului în lipsa acestuia, semnează şi ştampilează adeverinţele, certificatele şi alte documente ce se emit în cadrul instituţiei, cu excepţia celor ce vizează activitatea de ordonator de credite bugetare, emiterea de dispoziţii, autorizaţii, acte referitoare la referendum ori alegeri..

Exercită orice alte atribuţii prevăzute de actele normative în vigoare ori date în sarcina sa de către Consiliul Local ori primar.
Atribuții Secretar

Atribuții Secretar

Atribuţiile secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale (stabilite prin lege)

(1) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, respectiv ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, după caz;
b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect;
d) coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean;
e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a);
f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al şedinţelor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, şi redactarea hotărârilor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcţionează;
i) poate propune primarului, respectiv preşedintelui consiliului judeţean înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
j) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean a consilierilor locali, respectiv a consilierilor judeţeni;
k) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă, respectiv preşedintelui consiliului judeţean sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;
l) informează preşedintele de şedinţă, respectiv preşedintele consiliului judeţean sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean;
m) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
n) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean să nu ia parte consilierii locali sau consilierii judeţeni care se încadrează în dispoziţiile art. 228 alin. (2); informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
o) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
p) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local, de primar, de consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz.

Atribuții delegate :
 • exercitarea dreptului de semnătură PRIMAR asupra adeverințelor, certificatelor și altor documente eliberate de către Primăria Municipiului Câmpulung;
 • ofițer de stare civilă.
Atribuții Administrator public

Atribuții Administrator public

 • activează, îmbunătățește și transformă administrația publică prin utilizarea tehnologiilor digitale și a datelor digitalizate;
 • elaborează, verifică, avizează, aprobă, distribuie, actualizează și arhivează procedurile de lucru la nivelul Municipiului Câmpulung;
 • supervizează pregătirea documentelor pentru obținerea de fonduri europene;
 • propune strategii de dezvoltare a proiectelor culturale, sportive, proiecte de educație și dezvoltare urbană;
 • prezintă periodic primarului rapoarte și informări cu privire la activitatea desfășurată;
 • prezintă, la solicitarea Consiliului Local, rapoarte și informări cu privire la activitatea desfășurată;
 • întocmește referate, rapoarte pentru proiectele de hotărâri inițiate de primar;
 • reprezintă primarul la diferite întruniri și/sau evenimente în conformitate cu delegările date;
 • identifică problemele, necesitățile și constrângerile care afectează personalul angajat în cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung;
 • monitorizează proiectele de dezvoltare locală;
 • participă la programul de audiențe al primarului, la solicitare;
 • îndeplinește alte atribuții date de primar.